Sąd Rejonowy w Gdyni

 

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Ogłoszenia Inne-ogł VII Ns 230/13

VII Ns 230/13

Email Drukuj PDF
Sygn. akt VII Ns 230/13

Postanowienie
      Dnia 04 lutego 2013 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny
w składzie:
Przewodniczący: SSR Marian Glembin
po rozpoznaniu w dniu 04 lutego 2013 r. w Gdyni
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Syndyka Masy Upadłości Zakładów Mięsnych MEAT S.A. w Gdyni
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego
postanawia:
1.    zezwolić Syndykowi Masy Upadłości Zakładów Mięsnych MEAT S.A. w Gdyni  na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Gdyni kwoty 194,95 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) tytułem należnej Janowi Turzyńskiemu wierzytelności ujętej w prawomocnym końcowym planie podziału masy upadłości zatwierdzonym postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2012 roku wydanym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w sprawie sygn. akt VI U 130/05, która to kwota ma być wydana na wniosek jego następców prawnych Jana Turzyńskiego po wykazaniu uprawnień – bez żadnych warunków.
2.    kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę, uznając je za uiszczone w całości.Uzasadnienie

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 194,95 zł tytułem należnej Janowi Turzyńskiemu wierzytelności ujętej w prawomocnym końcowym planie podziału masy upadłości Zakładów Mięsnych MEAT S.A. w Gdyni zatwierdzonym postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2012 r. wydanym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w sprawie sygn. akt VI U 130/05.
W uzasadnieniu wniosku wskazał, że przystępując do wykonania ww. planu podziału ustalił, że wierzyciel nie żyje oraz, że nie toczyło się po nim postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.
Sąd zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
Przedmiotem badania Sądu było więc ustalenie czy zaistniały okoliczności uzasadniające
w myśl obowiązujących przepisów złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.
Zgodnie z art. 467 pkt 4 k.c. poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.
Zdaniem Sądu, w przedmiotowej sprawie zachodzi sytuacja określona w przytoczonym przepisie kodeksu cywilnego.
Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 692 k.p.c. w zw. z art. 454 k.c. oraz art. 6931 k.p.c. w zw. z art. 467 pkt 4 k.c. orzekł jak w punkcie pierwszym postanowienia.
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 k.p.c. jak w punkcie drugim postanowienia.
Zmieniony ( Piątek, 01 Marzec 2013 08:20 )