Nieodpłatna pomoc prawna

Wydrukuj

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od dnia 1 stycznia 2016 roku funkcjonuje ogólnopolski systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zgodnie z uchwaloną ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast
w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Łącznie utworzone zostały 1524 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie). Lista punktów znajduje się TUTAJ

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymać mogą:

·  osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,

·  osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

·  osoby, które ukończyły 65 lat,

·  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

·  kombatanci,

·  weterani,

·  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

·  poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

·  wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

·  pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;

·  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowo administracyjnym. 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

·  prawa pracy,

·  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·  prawa cywilnego,

·  prawa karnego,

·  prawa administracyjnego,

·  prawa ubezpieczeń społecznych,

·  prawa rodzinnego,

·  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE GDYNI

Gdynia- nieodpłatna pomoc prawna