OGŁOSZENIE Ns 1805/17

Wydrukuj

Gdynia, 15 grudnia 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1805/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1805/17 zezwolił wnioskodawcy Kacprowi Pająkowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.092,00 zł (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) jako zobowiązania dłużnika Kacpra Pająka wobec wierzyciela Turana Yesilyurta PESEL 72022116911, wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dnia 18 lutego 2014 roku sygn. akt II K 1166/13.

Jednocześnie w punkcie 3 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Turana Yesilyurta kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Anny Klasa.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Turanowi Yesilyurtowi po wykazaniu jego tożsamości bądź jego następcom prawnym.

Wzywa się wierzyciela Turana Yesilyurta lub następców prawnych do odbioru depozytu.