OGŁOSZENIE ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU VII Ns 683/17

Wydrukuj

Gdynia, 31 maja 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 683/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 31 maja 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 683/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.869,50 zł (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela LEKSA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Borowej Góry 5 NIP 5270201159 REGON 012694140, wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika LEKSA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Ewy Kaczorek.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania LEKSA spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod warunkiem wykazania przez niego, że jest uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia spółka prowadziła działalność pod firmą LEKSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Wzywa się wierzyciela LEKSA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do odbioru depozytu.