OGŁOSZENIE ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU VII Ns 685/17

Wydrukuj

Gdynia, 31 maja 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 685/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 31 maja 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 685/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.605,00 zł (siedem tysięcy sześćset pięć złotych 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Jarosława Świetlickiego wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Jarosława Świetlickiego kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Moniki Welka.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Jarosławowi Świetlickiemu pod warunkiem potwierdzenia jego tożsamości oraz wykazania faktu, że jest on uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia prowadził działalność pod firmą PCS Polish-Car Service w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 361 NIP 5840102343 REGON 190022468,

Wzywa się wierzyciela Jarosława Świetlickiego do odbioru depozytu.