OGŁOSZENIE ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU VII Ns 691/17

Wydrukuj

Gdynia, 31 maja 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 691/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 31 maja 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 691/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Andrzeja Budniaka wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Andrzeja Budniaka kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Izabeli Mikiciuk-Słoma.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Andrzejowi Budniakowi pod warunkiem potwierdzenia jego tożsamości oraz wykazania faktu, że jest on uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia prowadził działalność pod firmą A&B Logistics w Gdańsku przy ul. Romualda Cebertowicza 17/25 NIP 5830016470 REGON 190345208,

 

Wzywa się wierzyciela Andrzeja Budniaka do odbioru depozytu.