OGŁOSZENIE ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU VII Ns 695/17

Wydrukuj

Gdynia, 31 maja 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 695/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 31 maja 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 695/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.609,00 zł (dziesięć tysięcy sześćset dziewięć złotych 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Adama Kosznika wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Adama Kosznika kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Barbary Zielaznej.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Adamowi Kosznikowi pod warunkiem potwierdzenia jego tożsamości oraz wykazania faktu, że jest on uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia prowadził działalność pod firmą Falcon w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Pogodnej 5.

Wzywa się wierzyciela Adama Kosznika do odbioru depozytu.