OGŁOSZENIE ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU VII Ns 709/17

Wydrukuj

Gdynia, 25 maja 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 709/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 25 maja 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 709/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.667,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) jako świadczenia z tytułu wierzytelności wynikającej z umowy sprzedaży zawartej dnia 11 kwietnia 2017 roku Rep. A nr 4244/2017 przed notariuszem Marcinem Rydzykowskim w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, tj. ceny sprzedaży udziału wynoszącego 6/2880 części nieruchomości stanowiącej działkę numer 1857 o powierzchni 0,2699 ha i działkę numer 1848 o powierzchni 0,0222 ha, objętych księgą wieczystą numer GD1Y/00093478/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Franka Nicholsona kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Ewy Kaczorek.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Frankowi Nicholsonowi synowi Francis i Christina urodzonemu 29 maja 1935 roku w Newcastle, bądź spadkobiercy Franka Nicholsona legitymującego się prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie nabycia praw do spadku, a w przypadku nie podjęcia przedmiotu depozytu przez uprawnionego wierzyciela w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od chwili jego złożenia, podlega ono zwrotowi na żądanie i rachunek wnioskodawcy.

Wzywa się wierzyciela Franka Nicholsona lub jego następców prawnych do odbioru depozytu.