OGŁOSZENIE VII Ns 1012/17

Wydrukuj

Gdynia, 25 października 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1012/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 25 października 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1012/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 1.340,82 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych 82/100) tytułem odszkodowania za udział wynoszący 60/13440 części prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer 438/152 o powierzchni 0,0607 ha, położonej w gminie M. Gdynia obręb nr 53, oznaczonej obecnie jako działka nr 1306 obręb numer 26, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00002686/4, który z mocy prawa przeszedł z dotychczasowego właściciela Stefana Franciszka Kurr na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 29 września 2010 roku nr WI.I/JW/7045-62/10.

Jednocześnie postanowieniem z dnia 23 października 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1012/17 ustanowiono dla nieznanych następców prawnych Stefana Franciszka Kurr kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Joanny Miotk.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane następcom prawnym zmarłego Stefana Franciszka Kurr, po wykazaniu swoich uprawnień.

 

Wzywa się następców prawnych Stefana Franciszka Kurr

do odbioru depozytu.