OGŁOSZENIE VII Ns 1106/17

Wydrukuj

 

Gdynia, dnia 28 września 2017 roku

Sygn. akt VII Ns 1106/17

O G Ł O S Z E N I E

1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt VII Ns 1106/17 , Andrzej Cecot złożył wykaz inwentarza po Stanisławie Cecot PESEL 24050805545, zmarłej dnia 11 maja 2016 roku w Gdyni , ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ul. Słonecznej 45/2 ,

2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.