OGŁOSZENIE VII Ns 1112/17

Wydrukuj

Gdynia, dnia 31 października 2017 roku

 

 

Sygn. akt VII Ns 1112/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

  1. Postanowieniem z dnia 31 października 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1112/17 Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Krystianie Danielu Rybakowkim  PESEL 86100203493, synu Mirosława Andrzeja i Renaty Janiny , zmarłym dnia 15.08.2014 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu
  2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.