OGŁOSZENIE VII Ns 1121/17

Wydrukuj

Gdynia, dnia 03 lipca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1121/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

  1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1121/17 Maria Ciesiółka złożyła wykaz inwentarza po Januszu Ciesiółce PESEL 57060501334, zmarłym dnia 29 lutego 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Apollina 34.
  2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.