OGŁOSZENIE VII Ns 1177/17

Wydrukuj

Gdynia, dnia 12 lipca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1177/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

  1. Postanowieniem z dnia 12 lipca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1177/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Romanie Grząsko PESEL 52071504417, zmarłym dnia 01 czerwca 2011 roku w Sopocie, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.
  2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.