OGŁOSZENIE VII Ns 1238/17

Wydrukuj

 

Sygn. akt VII Ns 1238/17

O G Ł O S Z E N I E

1. Postanowieniem z dnia 28 września 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1238/17 Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Krystynie Bugaj PESEL 37121804901, córce Kazimierza i Marty , zmarłym dnia 15.08.2014 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu

2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.