OGŁOSZENIE VII Ns 1300/17

Wydrukuj

Gdynia, dnia 18 grudnia 2017 roku

 

 

Sygn. akt VII Ns 1300/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

1.Postanowieniem z dnia 18 grudnia  2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1300/17 starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Ryszardzie Tadeuszu Kula PESEL 60040316909, zmarłym dnia 21.10.2015 roku w Pogórzu, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Kartuskiej 24/30

2.Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.