OGŁOSZENIE VII Ns 1333/17

Wydrukuj

Gdynia, 19 października 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1333/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 19 października 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1333/17:

  1. zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat kwoty 46,72 zł (czterdzieści sześć złotych 72/100) tytułem odszkodowania za nabytą na własność Gminy Miasta Gdyni 1/2 z 342/60000 udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni oznaczonej jako działka nr 2952/1 obręb Chylonia 0010 o pow. 58 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00101794/8 z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu może być wypłacone następcom prawnym Hanny Tobjasz po udokumentowaniu ich praw do spadku,
  2. ustanowił dla nieznanego wierzyciela kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Darii Szkopiak.

     

    Wzywa się nieznanego wierzyciela bądź wierzycieli do odbioru depozytu.