OGŁOSZENIE VII Ns 1522/17

Wydrukuj

Gdynia, dnia 16 listopada 2017 roku

 

 

Sygn. akt VII Ns 1522/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

  1. Postanowieniem z dnia 16 listopada 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1522/17 Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Tadeuszu Dończyk  PESEL PESEL 52060300655 , synu Franciszka i Ireny , zmarłego dnia 14.09.2015 r. roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.