OGŁOSZENIE VII Ns 1590/17

Wydrukuj

Gdynia, dnia 22 stycznia 2018 roku

Sygn. akt VII Ns 1590/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

1.Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 1590/17 starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Karolu Jerzym Bartoszek  PESEL 53122509676, zmarłym dnia 10.09.2015 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Rybaków 3

2.Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.