OGŁOSZENIE VII Ns 1730/17

Wydrukuj

Gdynia, dnia 22 stycznia 2018 roku

Sygn. akt VII Ns 1730/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

  1. Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 1730/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Robercie Karwowskim PESEL 76070804712, zmarłym dnia 7.04.2015 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosławowi Buzderewicz.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.