OGŁOSZENIE VII Ns 1776/17

Wydrukuj

Gdynia, dnia 22 stycznia 2018 roku

 

 

 

Sygn. akt VII Ns 1776/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

  1. Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 1776/17 Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Mirosławie Wojciechu Wagner  PESEL 63031007776, synu Zdzisława i Marii , zmarłym dnia 18.11.2011 roku w Gdyni ,  ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni , zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.