OGŁOSZENIE VII Ns 682/17 ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Wydrukuj

Gdynia, 21 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 682/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 682/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.334,00 zł (jeden tysiąc trzysta trzydzieści cztery złote 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Jerzego Kalta wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Jerzego Kalita kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Magdaleny Werochowskiej .

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Januszowi Kachel pod warunkiem potwierdzenia jego tożsamości oraz wykazania faktu, iż jest on uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydawania ww. orzeczenia prowadził działalność pod firmą Export Trans Jerzy Kalita REGON 190023870.

Wzywa się wierzyciela Jerzego Kalita do odbioru depozytu.