OGŁOSZENIE VII Ns 684/17 ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Wydrukuj

Gdynia, 21 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 684/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 684/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.376,00 zł (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt sześć  złotych 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Tadeusza Góralskiego wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Tadeusza Góralskiego kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Karoliny Tarnowskiej .

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Tadeuszowi Góralskiemu pod warunkiem potwierdzenia jego tożsamości oraz wykazania faktu, że jest on uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia prowadził działalność pod firmą Delta Tadeusz Góralski   .

Wzywa się wierzyciela Tadeusza Góralskiego do odbioru depozytu.