OGŁOSZENIE VII Ns 692/17 ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Wydrukuj

Gdynia, 21 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 692/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 6923/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.765 zł (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć  złotych 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Kadex Ltd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ulicy Starowiejska 10 NIP 9220003488 REGON 950011413, oraz KRS 0000090071 wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Kadex Ltd  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Beaty Ostrowskiej .

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Kadex Ltd spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu pod warunkiem wykazania przez niego, że jest uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia spółka prowadziła działalność pod firmą Kadex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu.

Wzywa się wierzyciela Kadex Ltd spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu do odbioru depozytu.