OGŁOSZENIE VII Ns 694/17 ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Wydrukuj

Gdynia, 21 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 694/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 694/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.008,00 zł (dwa tysiące osiem złotych 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Jana Zdyr wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Jana Zdyr kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Barbary Pawlak.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Janowi Zdyr pod warunkiem potwierdzenia jego tożsamości oraz wykazania faktu, że jest on uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia prowadził działalność pod firmą Trans Dar Jan Zdyr Darłowo NIP 6690400400 REGON 003833730.

Wzywa się wierzyciela Jana Zdyr do odbioru depozytu.