OGŁOSZENIE VII Ns 700/17 ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Wydrukuj

Gdynia, 29 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 700/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 700/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 134,31 zł (sto trzydzieści cztery złote 31/100) jako zobowiązania dłużnika Vanquis Bank Limited wobec wierzyciela Katarzyny Janas PESEL 84122509540.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Katarzyny Janas kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Katarzyny Zagożdżon-Abramczyk.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Katarzynie Janas bez żadnego warunku.

Wzywa się wierzyciela Katarzynę Janas do odbioru depozytu.