POSTANOWIENIE VII Co 1481/17

Wydrukuj

Sygn. akt VII Co 1481/17

 

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 16 listopada 2017 roku

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni

w VII Wydziale Cywilnym Aneta Kowalewska

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017 roku w Gdyni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela MANAJA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Renaty Agnieszki Kozłowskiej i Kamila Sebastiana Kozłowskiego

postanawia:

ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Renaty Agnieszki Kozłowskiej i Kamila Sebastiana Kozłowskiego, kuratora w osobie Agnieszki Andraszczak będącej aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, celem reprezentowania dłużników w postępowaniu egzekucyjnym które ma być wszczęte przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolantą Godkowicz-Drzewińską na podstawie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 05 listopada 2015 roku sygn. akt VI Nc-e 2112788/15, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 07 stycznia 2016 roku.