POSTANOWIENIE VII Co 1491/17

Wydrukuj

Sygn. akt VII Co 1491/17

 

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 25 października 2017 roku

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni

w VII Wydziale Cywilnym Aneta Kowalewska

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 roku w Gdyni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy Kaczewskiej 24 w Gdyni

z udziałem dłużnika Macieja Afanasjewa

 

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika

 

postanawia:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Macieja Afanasjewa, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Magdaleny Grudzińskiej, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniach egzekucyjnych Km 625/17 i Km 691/17 połączonych do wspólnego rozpoznania, prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Iwonę Miotk.