POSTANOWIENIE VII Co 1605/17

Wydrukuj

Sygn. akt VII Co 1605/17

 

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 20 października 2017 roku

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni

w VII Wydziale Cywilnym Aneta Kowalewska

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 roku w Gdyni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

z udziałem dłużnika Andrzeja Skolimowskiego

 

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika

 

postanawia:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Andrzeja Skolimowskiego, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Barbary Zielaznej, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym Km 3329/16 prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolantę Tilsę.