POSTANOWIENIE VII Co 2500/16

Wydrukuj

Sygn. akt: VII Co 2500/16

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                       Dnia 16 lutego 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Gdyni VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Hanna Dumanowska-Łosin

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2018 r. w Gdyni na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kaczewskiej 22

z udziałem  Macieja Afanasjewa

o ustanowienie kuratora dla dłużnika

 

postanawia:

  1. w trybie art. 395 § 1 k.p.c. uchylić postanowienie z dnia 09 stycznia 2018 r. w zakresie ustanowienia kuratora dla dłużnika w osobie Magdaleny Grudzińskiej.

na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Macieja Afanasjew, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Katarzyny Zagożdżon-Abramczyk, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym Km 582/16, prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Iwonę Miotk.