POSTANOWIENIE VII Ns 1481/17

Wydrukuj

Sygn. akt VII Co 1481/17

 

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 18 grudnia 2017 roku

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni

w VII Wydziale Cywilnym Aneta Kowalewska

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2017 roku w Gdyni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela MANAJA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

 

o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Renaty Agnieszki Kozłowskiej i Kamila Sebastiana Kozłowskiego

 

postanawia:

sprostować oczywistą omyłkę w postanowieniu referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 16 listopada 2017 roku sygn. akt VII Co 1481/17 w ten sposób, że w sentencji postanowienia w miejsce nazwiska kuratora: „Andraszczak” wpisać: „Andraszak”.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

            Postanowieniem z dnia 16 listopada 2017 roku sygn. akt VII Co 1481/17, referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni ustanowił kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Renaty Agnieszki Kozłowskiej i Kamila Sebastiana Kozłowskiego.

            W sentencji ww. postanowienia, referendarz sądowy oznaczył nazwisko kuratora jako: „Andraszczak, zamiast prawidłowo: „Andraszak”.

            Mając na uwadze, że nieprawidłowe oznaczenie nazwiska kuratora nastąpiło na skutek oczywistej omyłki, referendarz sądowy dokonał jego sprostowania, o czym na podstawie art. 350 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.