POSTANOWIENIE VII Ns 1640/17

Wydrukuj

Sygn. akt VII Ns 1640/17

 

                                                               P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 15 stycznia 2018 roku

 

 

Starszy Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni VII Wydział Cywilny

w osobie Bożeny Tukanowicz-Kasickiej

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2018 roku w Gdyni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Miasta Gdyni

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

postanawia :

  1. zezwolić Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Gdyni kwoty 307,25 zł (trzysta siedem złotych 25/100) tytułem wierzytelności należnej następcom prawnym Józefa Skierki, z tym zastrzeżeniem, iż kwota powyższa może być wypłacona na każde żądanie następców prawnych Józefa Skierki, po udokumentowaniu ich praw do spadku,
  2. kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę, uznając je za uiszczone w całości.

                                                                                                      

Uzasadnienie

Wnioskodawca Gmina Miasta Gdyni złożył wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego sumy 307,25 zł tytułem wierzytelności Józefa Skierki należnej jej z tytułu utraty prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako Obręb Chylonia – 0010.3242/1 o pow.0,0055 ha , dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/000077806/8 , objętej decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 maja 2015 r. , Nr: RAAI.6740.68.2015.AW-520 .   Wnioskodawca wskazał, że w toku postępowania administracyjnego ustalono, że Józef Skierka zmarł i nie zostało po nim przeprowadzone postepowania spadkowe.

Referendarz sądowy zważył, co następuje :

Zgodnie z art. 693 1 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

Przedmiotem badania referendarza było, zatem ustalenie czy zaistniały okoliczności uzasadniające, w myśl obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego, złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Zgodnie z art. 133 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli osoba uprawniona odmawia przyjęcia odszkodowania albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Przedmiotem badania referendarza było, zatem ustalenie czy zaistniały okoliczności uzasadniające, w myśl obowiązujących przepisów, złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Z informacji powziętych przez wnioskodawcę (dłużnika) wynika, że wierzyciel nie żyje i nie zostało po nim przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Rozważył Referendarz  w tym miejscu, że art. 133 pkt 1 u.g.n. nie wymaga, aby dłużnik przed złożeniem świadczenia do depozytu sądowego wyczerpał wszelkie możliwości dla ustalania wierzyciela, w szczególności aby w wypadku śmierci wierzyciela wszczynał postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. W razie więc śmierci wierzyciela i nieposiadania przez dłużnika, bez swej winy wiadomości, na czyją rzecz nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku, zachodzą przesłanki do skorzystania z przepisu art. 133 pkt 1 k.c.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w pkt 1 sentencji na podstawie art. 133 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 693[1] k.p.c. 

O kosztach postępowania, które powstały jedynie w zakresie opłaty stałej od wniosku, orzeczono jak w punkcie drugim na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.