POSTANOWIENIE VII Ns 1690/17

Wydrukuj

Sygn. akt VII Ns 1690/17

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 5 grudnia 2017 roku

 

Straszy Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni VII Wydział Cywilny

w osobie Bożeny Tukanowicz-Kasickiej

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 roku w Gdyni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3 w  Gdyni

o złożenie do depozytu sądowego

postanawia:

  1. zezwolić Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicowemu Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3 w  Gdyni na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Gdyni kluczy do lokalu położonego w Gdyni ul. Starogardzka 12/23, z tym zastrzeżeniem, iż powyższe ruchomości mogą być wydane następcom prawnym Ireny Szycmann lub kuratorowi spadku,
  2. kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3 w  Gdyni , uznając je za uiszczone w całości

Uzasadnienie

Wnioskodawca złożył wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kluczy do lokalu położonego w Gdyni ul. Starogardzka 12/23,którego właścicielem była Irena Szycman  zmarła 21.08.2017 r. W uzasadnieniu wskazał, że w/w zmarła została znaleziona martwa w dniu 21.08.2017 r. w swoim mieszkaniu przez opiekunkę świadczącą usługi opiekuńcze za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej. Wszelkie sprawy związane z  zamknięciem mieszkania i pochówkiem były załatwiane za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej.  Podał, że Irena Szycmann zmarła, a jemu nieznani są jej spadkobiercy.

 

Referendarz zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

Przedmiotem badania Referendarza sądowego było, zatem ustalenie czy zaistniały okoliczności uzasadniające, w myśl obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego, złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Zgodnie z art. 467 pkt 1 k.c. poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

Z informacji podanych przez wnioskodawcę wynika, że Irena Szycmann zmarła. Jak ustalił natomiast Referendarz Sądowy  z urzędu, przed tutejszym Sądem nie toczy się ani nie toczyło  postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Szycmann.

     Jak podaje się w orzecznictwie Sądu Najwyższego, artykuł 467 pkt 1 k.c. nie wymaga, aby dłużnik przed złożeniem świadczenia do depozytu sądowego wyczerpał wszelkie możliwości dla ustalenia wierzyciela, w szczególności, aby w wypadku śmierci wierzyciela wszczynał postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku (postanowienie SN z dnia 23 czerwca 1971 r., III CRN 133/71, niepubl.).

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w pkt 1 sentencji na podstawie art. 467 pkt 1 k.c. w zw. z art. 693 1 k.p.c.

Kosztami postępowania obciążono wnioskodawcę na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.