POSTANOWIENIE VII Ns 726/17

Wydrukuj

Sygn. akt VII Ns 726/17

 

                                                             P O S T A N O W I E N I E

 

 

Dnia 14 grudnia 2017 roku

 

 

Straszy Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni VII Wydział Cywilny

w osobie Bożeny Tukanowicz-Kasickiej

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017 roku w Gdyni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Marka Makuch

o złożenie do depozytu sądowego

 

postanawia :

  1. zezwolić Markowi Makuch na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Gdyni kluczy do lokalu położonego w Gdyni ul. Tuwima 4A/9, z tym zastrzeżeniem, iż powyższe ruchomości mogą być wydane następcom prawnym Marii Makuch,
  2. kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę Marka Makuch , uznając je za uiszczone w całości.

 

                                                                                                                         

 

 

Uzasadnienie

Wnioskodawca złożył wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kluczy do lokalu położonego w Gdyni ul. Tuwima 4A/9,którego właścicielem była Maria Makuch  zmarła 01.04.2017 r. W uzasadnieniu wskazał, że Maria Makuch przed śmiercią ciężko chorowała a podczas jej choroby wnioskodawca wraz z bratem opiekował się Marią Makuch .  .Po śmierci Marii Makuch wnioskodawca nie mógł nawiązać kontaktu z ewentualnymi  spadkobiercami . O fakcie tym powiadomił Spółdzielnię Mieszkaniową KARWINY , która odmówiła przyjęcia kluczy. Oddanie kluczy któremukolwiek ze spadkobierców zdaniem wnioskodawcy mogłoby być ze szkoda dla pozostałych .

Referendarz  zważył, co następuje :

Zgodnie z art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

Przedmiotem badania Referendarza sądowego było, zatem ustalenie czy zaistniały okoliczności uzasadniające, w myśl obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego, złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Zgodnie z art. 467 pkt 1 k.c. poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

Z informacji podanych przez wnioskodawcę wynika, że Maria Makuch  zmarła . Jak ustalił natomiast Referendarz Sądowy  z urzędu, przed tutejszym Sądem nie toczy się ani nie toczyło  postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Makuch.

     Jak podaje się w orzecznictwie Sądu Najwyższego, artykuł 467 pkt 1 k.c. nie wymaga, aby dłużnik przed złożeniem świadczenia do depozytu sądowego wyczerpał wszelkie możliwości dla ustalenia wierzyciela, w szczególności, aby w wypadku śmierci wierzyciela wszczynał postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku (postanowienie SN z dnia 23 czerwca 1971 r., III CRN 133/71, niepubl.).

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w pkt 1 sentencji na podstawie art. 467 pkt 1 k.c. w zw. z art. 693 1 k.p.c.

Kosztami postępowania obciążono wnioskodawcę na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.