Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Gdyni - Sygnatura konkursu: Kd. 112-32/17

Wydrukuj

Sygnatura konkursu: Kd. 112-32/17

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Gdyni

 

Liczba wolnych stanowisk – dwa etaty w wymiarze: 0,7 i 0,75

Termin konkursu: 29 września 2017 roku, godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego
w Gdyni pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia, pok. 236, II piętro.

Termin składania zgłoszeń: od 30 sierpnia  2017 roku  do 12 września 2017 roku

Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
   i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce
 4. ukończyła 24 lata.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu komórkowego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie stiudiów wyższych na kierunku prawo i uzyskanie tytułu zawodowego magistra w Polsce lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. osoby po aplikacji składają oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym adwokackim lub radcowskim,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu
  z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 8. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

Wymagane dokumenty należy składać w wyżej wymienionym terminie w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5,
81-354 Gdynia, pok. 238  ( II Piętro) lub przesłać pocztą (decyduje data stęmpla pocztowego) na adres Sąd Rejonowy w Gdyni, Plac Konstytucji 5 81-354 Gdynia  z dopiskiem „Konkurs nr 5/17”

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni oraz Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 wrzśnia 2017 roku.

Informujęmy, iż nadesłane aplikacje po zakończeniu konkursu można odebrać w pokoju 238 osobiście. Dokumenty osób niezkwalifikowanych, które nie zostaną odebrane osobiście zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

Gdynia, 29 sierpnia 2017 roku.