Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności ?

Wydrukuj

Należy złożyć wniosek (wzory wniosków są dostępne do pobrania poniżej lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości):

„Zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

„Zapytania o udzielenie informacji o osobie”

Wniosek należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym.

Od  01 lipca 2014 roku za udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł, w znakach opłaty sądowej

Zakupu znaków opłaty sądowej można dokonać w  pok. nr 38 (Kasa Sądu Rejonowego – na parterze budynku) lub na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 (NBP O/O Wa