Oddział Gospodarczy

Odsłuchaj Wydrukuj

pok. N23c  (niski parter)

Kierownik oddziału: Paweł Sałata

tel. 58 76 56 107, e-mail : oddzial.gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

1.    Do zadań Oddziału Gospodarczego należy w szczególności:

1)   administrowanie nieruchomościami Sądu,

2)   nadzór nad zapewnieniem czystości obiektów Sadu i posesji oraz zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów Sądu (w tym ochrona mienia) we współpracy z Ochroną i  Policją Sądową,

3)   zgłaszanie szkód ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości Sądu i monitorowanie postępowań ubezpieczeniowych w tym zakresie,

4)   prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie wymaganych prawem przeglądów okresowych budynków Sądu i instalacji,

5)   naprawa i konserwacja instalacji, sprzętu, urządzeń oraz innego wyposażenia oraz zlecanie robót z zakresu konserwacji i napraw podmiotom zewnętrznym,

6)   planowanie, realizacja zaopatrzenia oraz wyposażenie Sądu w materiały, meble, maszyny i środki trwałe,

7)   współpraca z Oddziałem Informatycznym w zakresie planowania zakupów i bieżącej eksploatacji sprzętu oraz programów komputerowych,

8)   prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych Sądu oraz gospodarowanie nimi,

9)   likwidacja środków trwałych uszkodzonych i wyeksploatowanych, nienadających się do dalszego użytkowania,

10) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zaopatrzenia pracowników w: środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, napoje oraz przygotowywanie wykazów do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej zgodnie z obowiązującymi przepisami przy współpracy ze Służbą BHP,

11)  prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem samochodu służbowego,

12)  kontakty z kontrahentami, serwisami, wykonawcami realizującymi usługi i prace związane z obiektami i wyposażeniem Sądu,

13)  prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w Sądzie, zgodnie z odrębnymi przepisami

2.   Do zadań Oddziału Gospodarczego należą sprawy dotyczące zamówień publicznych tj:

1)   przygotowywanie planu postępowań i jego aktualizacja,

2)   przygotowywanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych,

3)   prowadzenie dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówień publicznych

4)   prowadzenie postępowań o udzielnie zamówień publicznych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (zakupy regulaminowe).