OGŁOSZENIE ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU W SPRAWIE VII Ns 1162/20

Wydrukuj

Gdynia, 29.12.2020 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1162/20

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 29.12.2020r. roku wydanym w sprawie VII Ns 1162/20 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2137,56 zł (dwóch tysięcy stu trzydziestu siedmiu i 56/100) złotych jako zobowiązania dłużnika Marty Krogul wobec nieznanych wierzycieli spadkobierców Franciszka Łoboza PESEL 29052904858   wynikającego z wejścia przez nią w posiadanie środków z ostatniej emerytury zmarłego.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestników spadkobierców Franciszka Łoboza PESEL 29052904858  kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Danuty Żebrowskiej

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania następcom prawnym Franciszka Łoboza PESEL 29052904858, po udokumentowaniu ich praw do spadku poprzez przedłożenie aktu poświadczenia dziedziczenia albo prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym.

Wzywa się wierzycieli  następców prawnych Franciszka Łoboza PESEL 29052904858    do odbioru depozytu.