OGŁOSZENIE ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU W SPRAWIE VII Ns 1206/20

Wydrukuj

Gdynia, 07 stycznia 2021 roku

Sygn. akt VII Ns 1206/20

 

OGŁOSZENIE

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 07 stycznia 2021 roku wydanym w sprawie VII Ns 1206/20:

  1. zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat, kwoty 3.708,75 zł (trzy tysiące siedemset osiem złotych 75/100), przyznanej nieustalonym spadkobiercom Urszuli Rohde, na mocy decyzji częściowej nr 55/2020 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 września 2020 roku znak: PNS.6833.37.2017.JZ, jako odszkodowania w stosunku do posiadanego udziału, za przejęcie z mocy prawa nieruchomości położonej w Gdyni, oznaczonej jako Obręb Chwarzno-Wiczlino - 0011, dz. nr 3300 o pow. 0,0807 ha, dz. nr 3340/1 o pow. 0,0026 ha i dz. nr 3340/2 o pow. 0,0040 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadził księgę wieczystą nr GD1Y/00033567/0, z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu może być wypłacone spadkobiercom Urszuli Rohde, bez warunków,
  2. ustanowił dla nieznanych spadkobierców Urszuli Rohde kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Marty Płotka.

Wzywa się spadkobierców Urszuli Rohde do odbioru depozytu.