OGŁOSZENIE ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU W SPRAWIE VII Ns 1238/20

Wydrukuj

Gdynia, 27 stycznia 2021 roku

Sygn. akt VII Ns 1238/20

 

OGŁOSZENIE

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 27 stycznia 2021 roku wydanym w sprawie VII Ns 1238/20:

  1. zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat, kwoty 17.487,90 zł (siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 90/100), przyznanej nieustalonym spadkobiercom Jakuba Rzepki zmarłego 10 stycznia 1960 roku w Gowinie, na mocy decyzji częściowej nr 21/2020 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 marca 2020 roku znak: PNS.6833.42.2016.JZ, jako odszkodowania za utratę prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, oznaczonej jako Obręb 0024 Pustki Cisowskie, działka nr 1447 o pow. 0,0043 ha oraz przy ulicy Skarbka ozn. nr 1480 o pow. 0,0008 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadził księgę wieczystą nr GD1Y/00000212/7, z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu może być wypłacone spadkobiercom Jakuba Rzepki, bez warunków,
  2. ustanowił dla nieznanych spadkobierców Jakuba Rzepki kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Anny Kamińskiej.

Wzywa się spadkobierców Jakuba Rzepki do odbioru depozytu.