OGŁOSZENIE ORAZ WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU W SPRAWIE VII Ns 1253/20

Wydrukuj

 

Sygn. akt VII Ns 1253/20

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 25.01.2021 roku wydanym w sprawie VII Ns 1253/20 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1266,08 (jednego tysiąca dwustu sześćdziesięciu sześciu i 08/100) złotych jako zobowiązania dłużnika Gminy Miasta Gdynia wobec nieznanych wierzycieli spadkobierców Moniki Prekop PESEL 77040704986 wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr 60/2020 z dnia 15.10.2020r., znak PNS.6833.2.2019.SŻ.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestników spadkobierców Moniki Prekop PESEL 77040704986 kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Marty Płotki.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania następcom prawnym Moniki Prekop PESEL 77040704986 po udokumentowaniu ich praw do spadku.

Wzywa się wierzycieli  następców prawnych Moniki Prekop PESEL 77040704986 do odbioru depozytu.