Wniosek o wpis w księdze wieczystej - Formularz KW-WPIS- potrzebne informacje

Wydrukuj

DO WYPEŁNIONEGO NA FORMULARZU KW-WPIS WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ W ORYGINALE NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY:

 

Wpis bądź zmiana hipoteki na rzecz banku:

- oświadczenie banku o udzieleniu kredytu

- oświadczenie właścicieli nieruchomości o ustanowieniu hipoteki

- pełnomocnictwa dla pracowników banku, którzy podpisali oświadczenie banku o udzieleniu kredytu w oryginale lub notarialnie poświadczone

OPŁATA 200 ZŁ ZA WPIS JEDNEJ HIPOTEKI

OPŁATA 150 ZŁ ZMIANA JEDNEJ HIPOTEKI

Wykreślenie hipoteki na rzecz banku:

- zgoda banku na wykreślenie hipoteki

- pełnomocnictwa dla pracowników banku, którzy podpisali zgodę na wykreślenie hipoteki w oryginale lub notarialnie poświadczone

OPŁATA 100 ZŁ ZA WYKREŚLENIE JEDNEJ HIPOTEKI

Wykreślenie hipoteki na rzecz WAM:

- zgoda WAM-u na wykreślenie hipoteki z notarialnie poświadczonymi podpisami (zawiera m.in. stwierdzenie, że osoby podpisujące się uprawnione do reprezentacji WAM-u i wskazanie podstawy umocowania)

OPŁATA 100 ZŁ ZA WYKREŚLENIE JEDNEJ HIPOTEKI

 Wpis prawa własności z tytułu dziedziczenia:

- Prawomocne postanowienie Sądu lub Akt Poświadczenia Dziedziczenia

OPŁATA 150 ZŁ

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dot. nieruchomości gruntowej (działki)

- Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Gdyni

OPŁATA 200 ZŁ

Przekształcenie prawa związanego z własnością lokalu (wpis w dziale I SP księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu ….) z użytkowania wieczystego w prawo własności

- Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Gdyni

OPŁATA 100 ZŁ

Ujawnienie budynku (w dziale I-O księgi wieczystej)

- wypis z wyrysem z Urzędu Miasta Gdyni do celów wieczystoksięgowych

OPŁATA 100 ZŁ

Zmiana nazwy ulicy, zmiana sposobu korzystania (w dziale I-O księgi wieczystej)

- wypis z Urzędu Miasta w Gdyni do celów wieczystoksięgowych

OPŁATA 100 ZŁ

Podział działki lub scalenie działek

- ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o podziale

- wypis z Rejestrów Gruntu – wykaz zmian gruntowych z Urzędu Miasta Gdyni do celów wieczystoksięgowych

OPŁATA 100 ZŁ

Założenie księgi dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

- zaświadczenie o położeniu budynku i opis lokalu ze Spółdzielni Mieszkaniowej (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Spółdzielni)

- podstawa nabycia ( umowa sprzedaży bądź przydział lokalu) w oryginale

- oryginał aktu małżeństwa (przy wspólności majątkowej) – tylko w przypadku nabycia prawa w drodze przydziału

OPŁATA 300 ZŁ

Zmiana nazwiska lub imienia

- odpis aktu małżeństwa lub inny dokument (ostateczna decyzja o zmianie imienia lub nazwiska)

OPŁATA 100 ZŁ

Wykreślenie ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji komorniczej

- prawomocne postanowienie od komornika o zakończeniu postępowania egzekucyjnego

OPŁATA 50 ZŁ

Wykreślenie roszczenia o roczną opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

- zaświadczenie o dokonaniu opłaty jednorazowej

OPŁATA 250 ZŁ

 

 INFORMACJA

W związku z licznymi wnioskami o wykreślenie roszczenia o roczną opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność kierowanymi do V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni informujemy, że wszystkie wnioski i pisma można przesyłać do Wydziału pocztą, bez konieczności osobistego ich składania w biurze podawczym Wydziału. Do wniosku KW-WPIS należy dołączyć oryginał pisma z Urzędu Miasta, własnoręcznie podpisać wniosek, a na wniosku dopisać numer telefonu kontaktowego (wzór wniosku KW-WPIS można pobrać w zakładce Dla Interesantów-wzory pism).

Wskazujemy, że odpisy z ksiąg wieczystych, z akt ksiąg wieczystych i wypisy z aktów notarialnych są wysyłane drogą pocztową na wskazany adres i nie ma potrzeby osobistego stawiennictwa po ich odbiór. W przypadku chęci osobistego złożenia wniosku lub odbioru dokumentów, w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Gdyni, należy liczyć się z koniecznością oczekiwania na wpuszczenie na teren sądu. Prosimy o ograniczenie wizyt w sądzie do niezbędnego minimum i składanie pism i wniosków drogą pocztową oraz kontakt z Wydziałem drogą telefoniczną lub e- mailową. ( 58 76 56 167, e-mail: ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl).

Dokumenty z elektronicznego rejestru Ksiąg Wieczystych można uzyskać za pośrednictwem strony:  https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do