Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności ?

Wydrukuj

Należy złożyć wniosek (wzory wniosków są dostępne do pobrania poniżej lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości):

„Zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

„Zapytania o udzielenie informacji o osobie”

Wniosek należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym.

Od  01 lipca 2014 roku za udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł, w znakach opłaty sądowej

Zakupu znaków opłaty sądowej można dokonać w  pok. nr 38 (Kasa Sądu Rejonowego – na parterze budynku) lub na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 (NBP O/O Warszawa)

Wykonane „Zapytania” dotyczącego podmiotu zbiorowego lub  osoby fizycznej w przypadku, gdy osoba zainteresowana nie zgłosi się osobiście – zostają wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku –  w ciągu 14 dni.
Odbioru „Zapytania” może dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak w tym celu posiadać pisemne UPOWAŻNIENIE od osoby wskazanej we wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. Upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbową (w znaczkach skarbowych – dostępnych w budynku Sądu pok. nr 38 albo na konto bankowe 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 PKO Bank Polski S.A, na poczcie lub banku) w wysokości 17 zł.

Firmy są zobowiązane do podania artykułu Dz.U. podstawy prawnej w celu otrzymania „zapytania o osobie i podmiocie gospodarczym”

Punkt Informacyjny KRK  znajduje się w pok. 33 na parterze budynku „A” Plac Konstytucji 5, tel. 58 76 56 338. Punkt czynny jest:

poniedziałek 8.20 – 17.30
wtorek – piątek 8.20 – 15.00

Przerwa:
Poniedziałki: 11.00-11.15; 15.00- 15.15
Pozostałe dni: 11.00- 11.15

Od 01 lipca 2014 roku formularze zapytania można składać również elektronicznie poprzez portal  ekrk.ms.gov.pl. W celu elektronicznego uzyskania zaświadczenia należy zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl .Opłata za uzyskanie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym uzyskiwana drogą elektroniczną wynosi 20 zł

Jednocześnie informujemy, iż zaświadczenie o niekaralności można uzyskać również w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (pok. nr 29- parter):    80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30/34;  tel. 58 32 -13- 172

Wysokość ww opłat reguluje rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r.w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. 2014  poz. 841).

Aktualne wzory formularzy:

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

 

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego - więcje na https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/