DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GDYNI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: Sprzątanie i konserwację pomieszczeń SR w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wydrukuj