POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH

Wydrukuj

                                                                                      GDYNIA, DNIA 27.08.2019 r.

 

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH - POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE ART. 138O USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GDYNI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ – OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH   PODSTAWIE ART. 138O USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

W załączeniu :

 

 1. Zal. nr 1 - Formularz ofertowy
 2. Zal. nr 1 do formularza oferty - Arkusz cenowy
 3. Zal. nr 1a - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
 4. Zal. nr 1b - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
 5. Zal. nr 2 - Wykaz usług
 6. Zal nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
 7. Zal. nr 4 Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 8. Zał. nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 9. Zal. nr 6- Wykaz osób
 10. Zal. nr 7 - wzór umowy
 11. Zal. nr 8 - Oświadczenie dot. urządzenia RTG