Sprzątanie i konserwacja pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwacja i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach

Wydrukuj

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawa Pzp, na usługę pod nazwą:Sprzątanie i konserwacja pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwacja i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach”

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SWZ

3.Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

4.Załącznik nr 1a - Formularz cenowy

5.Załącznik nr 2 - Regulamin sprzątania budynków SR w Gdyni

6.Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art.125 ust.1

7.Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spelnianiu warunkow zamowienia art.125 ust.1

8.Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniajacego zasoby

9.Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług

10.Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

11.Załącznik nr 8 - Wzór umowy

12.Załącznik nr 9 - Wykaz osób

13.Załącznik nr 10 - Oświadczenie wykonawcy dot. pracowników

14.Załącznik nr 11 - Oświadczenie pracownika