ZP 2/2019 - Zapytanie ofertowe na: Zastępczą obsługę kasową Sądu Rejonowego w Gdyni

Wydrukuj

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GDYNI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ZASTĘPCZA OBSŁUGĘ KASOWĄ SADU REJONOWEGO W GDYNI, SYGNATURA POSTĘPOWANIA ZP 2/2019.

PRZEDMIOTOWE ZAMÓWIENIE UDZIELANE JEST W ZWIĄZKU Z ART. 4 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PZP. WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 UST. 8 USTAWY PZP.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy z załącznikami

4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora