Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

       W Sądzie Rejonowym w Gdyni VII Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie VII Ns 1033/17 o uznanie za zmarłą Małgorzaty Klechniowskiej z domu Maleszewskiej, c. Ignacego i Teresy, urodzonej w dniu 27 czerwca 1972 roku w Zambrowie, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ul. Dembińskiego 14 A/6, która zaginęła w dniu 08 września 2005 roku, po wyjściu z miejsca zamieszkania.

       Sąd wzywa panią Małgorzatę Klechniowską oraz wszelkie inne osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby zgłosiły się do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od dnia 15 listopada 2017 roku i udzieliły wszelkich informacji w tym względzie.

Gdynia, 02.10 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 983/17

 

OGŁOSZENIE

„ W Sądzie Rejonowym w Gdyni VII Wydziale Cywilnym w sprawie VII Ns 983/17 toczy się postępowanie wszczęte z urzędu o zmianę prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 22 października 2015 r. w sprawie VII Ns 1393/15 o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Pilawskim, s. Ludwika i Henryki, zmarłym w dniu 2 sierpnia 2013 r. w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni, na podstawie którego spadek nabyły w równych częściach żona Anna Agnieszka Pilawska i matka Henryka Pilawska – Duda.

Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Anny Agnieszki Pilawskiej, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia 16 października 2017 roku zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Gdynia, 28 sierpnia 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1016/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1016/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 10.726,57 zł (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 57/100) tytułem odszkodowania za udział wynoszący 480/13440 części prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer 438/152 o powierzchni 0,0607 ha, położonej w gminie M. Gdynia obręb nr 53, oznaczonej obecnie jako działka nr 1306 obręb numer 26, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00002686/4, który z mocy prawa przeszedł z dotychczasowego właściciela Edmunda Kurr na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 29 września 2010 roku nr WI.I/JW/7045-62/10 .

Jednocześnie postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1016/17 ustanowiono dla nieznanych następców prawnych Edmunda Kurr kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Tomasza Łukowicz.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane następcom prawnym zmarłego Edmunda Kurr, po wykazaniu swoich uprawnień.

 

Wzywa się następców prawnych Edmunda  Kurr

do odbioru depozytu.

 

Gdynia, dnia 25 sierpnia 2017 roku

Sygn. akt VII Ns 888/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 888/17 starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Halinie Wiesławie Fobke PESEL 53072302462, zmarłej dnia 15 listopada 2013 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Widnej 3/58,,

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 25 sierpnia 2017 roku

Sygn. akt VII Ns 862/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 862/17  starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Henryku Gierjatowicz  PESEL 53111110375, zmarłym dnia 08.11.2015 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy ul. Legionów 117/4
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 25 sierpnia 2017 roku

Sygn. akt VII Ns 834/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 834/ 17 starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Mieczysławie Andrzeju Mathea  PESEL 32111001814, zmarłym dnia 05 stycznia 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy ul. Wrocławska 123
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

W związku z dużym zainteresowaniem przypominamy, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Pożyczka Gotówkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Tarnowie. Termin zgłaszania wierzytelności upływa w dniu 2 listopada 2017 r.

Wierzytelności należy zgłaszać pod sygnaturą VI GUp 146/17 do Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ.

Przypominamy, że nie zgłoszenie wierzytelności w podanym terminie powoduje utratę możliwości powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Informacja o sposobie zgłaszania wierzytelności: zgłoszenie wierzytelności.pdf

Sygn. akt VII Ns 543/17

 

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Gdyni VII Wydziale Cywilnym w sprawie VII Ns 543/17 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Rafała Marciniaka o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierze Włoch z domu Kosińskiej, córce Franciszka i Franciszki z Imielskich, urodzonej w dniu 24 listopada 1903 roku w Lesznie, ostatnio zamieszkałej w Briey (Francja), zmarłej w dniu 4 sierpnia 1994 roku w Briey (Francja). W skład spadku wchodzi udział 54/1296 części we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Słowackiego 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze GD1Y/00003264/7.

Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia 1 września 2017 roku zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku i może ono nastąpić na rzecz Skarbu Państwa.”

W Sądzie Rejonowym w Gdyni VII Wydziale Cywilnym pod sygnaturą VII Ns 3493/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Emmie Łobań, zmarłej w dniu 01 03 2015 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Gdyni i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Gdynia, dnia 14 lipca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1199/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1199/17 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 05 lipca 2017 roku za numerem Repertorium A 2463/2017 przed notariuszem w Gdyni Anną Tarasiuk, obejmujący złożony przez Dorotę Jarmuła i Karinę Karolinę Staszewską wykaz inwentarza po Henryku Leonie Staszewskim PESEL 43100107059, zmarłym dnia 11 maja 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Cechowej 30/3.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, 21 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 694/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 694/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.008,00 zł (dwa tysiące osiem złotych 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Jana Zdyr wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Jana Zdyr kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Barbary Pawlak.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Janowi Zdyr pod warunkiem potwierdzenia jego tożsamości oraz wykazania faktu, że jest on uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia prowadził działalność pod firmą Trans Dar Jan Zdyr Darłowo NIP 6690400400 REGON 003833730.

Wzywa się wierzyciela Jana Zdyr do odbioru depozytu.

Gdynia, 29 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 700/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 700/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 134,31 zł (sto trzydzieści cztery złote 31/100) jako zobowiązania dłużnika Vanquis Bank Limited wobec wierzyciela Katarzyny Janas PESEL 84122509540.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Katarzyny Janas kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Katarzyny Zagożdżon-Abramczyk.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Katarzynie Janas bez żadnego warunku.

Wzywa się wierzyciela Katarzynę Janas do odbioru depozytu.

Gdynia, 21 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 692/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 6923/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.765 zł (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć  złotych 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Kadex Ltd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ulicy Starowiejska 10 NIP 9220003488 REGON 950011413, oraz KRS 0000090071 wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Kadex Ltd  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Beaty Ostrowskiej .

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Kadex Ltd spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu pod warunkiem wykazania przez niego, że jest uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia spółka prowadziła działalność pod firmą Kadex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu.

Wzywa się wierzyciela Kadex Ltd spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu do odbioru depozytu.

Gdynia, 21 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 684/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 684/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.376,00 zł (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt sześć  złotych 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Tadeusza Góralskiego wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Tadeusza Góralskiego kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Karoliny Tarnowskiej .

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Tadeuszowi Góralskiemu pod warunkiem potwierdzenia jego tożsamości oraz wykazania faktu, że jest on uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia prowadził działalność pod firmą Delta Tadeusz Góralski   .

Wzywa się wierzyciela Tadeusza Góralskiego do odbioru depozytu.

 

Gdynia, 21 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 682/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 682/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.334,00 zł (jeden tysiąc trzysta trzydzieści cztery złote 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Jerzego Kalta wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Jerzego Kalita kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Magdaleny Werochowskiej .

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Januszowi Kachel pod warunkiem potwierdzenia jego tożsamości oraz wykazania faktu, iż jest on uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydawania ww. orzeczenia prowadził działalność pod firmą Export Trans Jerzy Kalita REGON 190023870.

Wzywa się wierzyciela Jerzego Kalita do odbioru depozytu.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2017 r..pdf

Adres mailowy służący zgłaszaniu problemów związanych z występowaniem zjawiska mobbingu w sądach powszechnych: antymobbing@ms.gov.pl

Gdynia, dnia 29 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 887/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 887/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Januszu Stanisławie Ciesiółka PESEL 57060501334, zmarłym dnia 29 lutego 2016 roku w Gdyni, ostatnio zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Apollina 34.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 20 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 953/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 953/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Tomaszu Stachowskim PESEL 73061702239, zmarłym dnia 08 grudnia 2009 roku w Rumi, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy mjr. Henryka Sucharskiego 27D/9,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, 12 lipca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1013/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 12 lipca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1013/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 1.340,82 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych 82/100) tytułem odszkodowania za udział wynoszący 60/13440 części prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer 438/152 o powierzchni 0,0607 ha, położonej w gminie M. Gdynia obręb nr 53, oznaczonej obecnie jako działka nr 1306 obręb numer 26, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00002686/4, który z mocy prawa przeszedł z dotychczasowego właściciela Małgorzaty Cecylii Kolmetz na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 29 września 2010 roku nr WI.I/JW/7045-62/10.

Jednocześnie postanowieniem z dnia 12 lipca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1013/17 ustanowiono dla nieznanych następców prawnych Małgorzaty Cecylii Kolmetz kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Darii Szkopiak.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane następcom prawnym zmarłej Małgorzaty Cecylii Kolmetz, po wykazaniu swoich uprawnień.

Wzywa się następców prawnych Małgorzaty Cecylii Kolmetz

do odbioru depozytu.

Gdynia, dnia 12 lipca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1177/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 12 lipca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1177/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Romanie Grząsko PESEL 52071504417, zmarłym dnia 01 czerwca 2011 roku w Sopocie, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, 07 lipca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1015/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 07 lipca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1015/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 1.340,82 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych 82/100) tytułem odszkodowania za udział wynoszący 60/13440 części prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer 438/152 o powierzchni 0,0607 ha, położonej w gminie M. Gdynia obręb nr 53, oznaczonej obecnie jako działka nr 1306 obręb numer 26, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00002686/4, który z mocy prawa przeszedł z dotychczasowego właściciela Heleny Zofii Pałuckiej na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 29 września 2010 roku nr WI.I/JW/7045-62/10.

Jednocześnie postanowieniem z dnia 07 lipca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1015/17 ustanowiono dla nieznanych następców prawnych Heleny Zofii Pałuckiej kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Adrianny Sierzputowskiej.Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane następcom prawnym zmarłej Heleny Zofii Pałuckiej, po wykazaniu swoich uprawnień.

Gdynia, dnia 03 lipca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1121/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1121/17 Maria Ciesiółka złożyła wykaz inwentarza po Januszu Ciesiółce PESEL 57060501334, zmarłym dnia 29 lutego 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Apollina 34.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Gdynia, dnia 09 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 999/17

O G Ł O S Z E N I E

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 999/17 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 02 czerwca 2017 roku za numerem Repertorium A 1227/2017 przed notariuszem w Gdyni Maciejem Marchlewiczem, obejmujący złożony przez Marka Macieja Bieniasza, Joannę Martę Lompert i Monikę Agnieszkę Poklękowską wykaz inwentarza po Teresie Wandzie Bieniasz PESEL 50010506564, zmarłej dnia 25 września 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Narcyzowej 7/82.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, 31 maja 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 695/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 31 maja 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 695/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.609,00 zł (dziesięć tysięcy sześćset dziewięć złotych 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Adama Kosznika wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Adama Kosznika kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Barbary Zielaznej.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Adamowi Kosznikowi pod warunkiem potwierdzenia jego tożsamości oraz wykazania faktu, że jest on uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia prowadził działalność pod firmą Falcon w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Pogodnej 5.

Wzywa się wierzyciela Adama Kosznika do odbioru depozytu.

Gdynia, 31 maja 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 691/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 31 maja 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 691/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Andrzeja Budniaka wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Andrzeja Budniaka kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Izabeli Mikiciuk-Słoma.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Andrzejowi Budniakowi pod warunkiem potwierdzenia jego tożsamości oraz wykazania faktu, że jest on uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia prowadził działalność pod firmą A&B Logistics w Gdańsku przy ul. Romualda Cebertowicza 17/25 NIP 5830016470 REGON 190345208,

 

Wzywa się wierzyciela Andrzeja Budniaka do odbioru depozytu.

Gdynia, 31 maja 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 685/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 31 maja 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 685/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.605,00 zł (siedem tysięcy sześćset pięć złotych 00/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela Jarosława Świetlickiego wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Jarosława Świetlickiego kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Moniki Welka.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Jarosławowi Świetlickiemu pod warunkiem potwierdzenia jego tożsamości oraz wykazania faktu, że jest on uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia prowadził działalność pod firmą PCS Polish-Car Service w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 361 NIP 5840102343 REGON 190022468,

Wzywa się wierzyciela Jarosława Świetlickiego do odbioru depozytu.

Gdynia, 31 maja 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 683/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 31 maja 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 683/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.869,50 zł (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) jako zobowiązania dłużnika Joanny Zalewskiej-Sawickiej wobec wierzyciela LEKSA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Borowej Góry 5 NIP 5270201159 REGON 012694140, wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika LEKSA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Ewy Kaczorek.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania LEKSA spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod warunkiem wykazania przez niego, że jest uprawnionym zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06 maja 2005 roku sygn. akt II K 2640/00 do odebrania sumy depozytowej, a także pod warunkiem wykazania, że w momencie wydania ww. orzeczenia spółka prowadziła działalność pod firmą LEKSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Wzywa się wierzyciela LEKSA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do odbioru depozytu.

Gdynia, 25 maja 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 709/17

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 25 maja 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 709/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.667,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) jako świadczenia z tytułu wierzytelności wynikającej z umowy sprzedaży zawartej dnia 11 kwietnia 2017 roku Rep. A nr 4244/2017 przed notariuszem Marcinem Rydzykowskim w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, tj. ceny sprzedaży udziału wynoszącego 6/2880 części nieruchomości stanowiącej działkę numer 1857 o powierzchni 0,2699 ha i działkę numer 1848 o powierzchni 0,0222 ha, objętych księgą wieczystą numer GD1Y/00093478/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Franka Nicholsona kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Ewy Kaczorek.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Frankowi Nicholsonowi synowi Francis i Christina urodzonemu 29 maja 1935 roku w Newcastle, bądź spadkobiercy Franka Nicholsona legitymującego się prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie nabycia praw do spadku, a w przypadku nie podjęcia przedmiotu depozytu przez uprawnionego wierzyciela w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od chwili jego złożenia, podlega ono zwrotowi na żądanie i rachunek wnioskodawcy.

Wzywa się wierzyciela Franka Nicholsona lub jego następców prawnych do odbioru depozytu.

 

Gdynia, dnia 09 maja 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 775/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 775/17 Mirosław Czaplewski złożył wykaz inwentarza po Irenie Genowefie Czaplewskiej PESEL 30010301963, zmarłej dnia 27 maja 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Gniewskiej 30/1.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 629/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 629/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Mirosławie Tadeuszu Portasińskim PESEL 61121906516, zmarłym dnia 11 listopada 2012 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 34/24.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, 30 marca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 3227/16

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 30 marca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 3227/16 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 57,87 zł (pięćdziesiąt siedem złotych 87/100) stanowiącej równowartość nadpłaty na rachunku kredytowym uczestniczki Danuty Cwalińskiej (poprzednio Radzikowskiej), prowadzonym przez Vanquis Bank Limited w Bradford (Wielka Brytania).

Jednocześnie postanowieniem z dnia 30 marca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 3227/16 ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Danuty Cwalińskiej (poprzednio Radzikowskiej) kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Małgorzaty Woźnickiej.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane Danucie Cwalińskiej (poprzednio Radzikowskiej), a wydanie nastąpić ma bez warunków.

 

Wzywa się Danutę Cwalińską do odbioru depozytu.

Gdynia, dnia 25 kwietnia 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 517/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 517/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Jerzym Adamie Reiter PESEL 61011405776, zmarłym dnia 19 maja 2010 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Zbożowej 32B/7a,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 30 marca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 565/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 565/17 Krystyna Kołsut oraz Marek Kołsut złożyli wykaz inwentarza po Krzysztofie Arturze Kołsucie PESEL 66092306291, zmarłym dnia 05 kwietnia 2013 roku w Bojanie, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Sępiej 15/20.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 16 marca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 199/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 16 marca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 199/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Adamie Kruczkowskim PESEL 61101907775, zmarłym dnia 11 maja 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Młyńskiej 25/30,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 10 lutego 2017 roku

Sygn. akt VII Ns 2494/16

 

O G Ł O S Z E N I E

 1. Postanowieniem z dnia 10 lutego 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 2494/16 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Michale Kazimierzu Pokrzywińskim PESEL 79030606977, zmarłym dnia 28 listopada 2014 roku w Łężycach, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Opata Hackiego 23/21,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 02 marca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 341/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 341/17 Sebastian Czukiewicz złożył wykaz inwentarza po Tadeuszu Czukiewiczu PESEL 49071501957, zmarłym dnia 17 lutego 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Kruczkowskiego 2A/10.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.