Ogłoszenia

Gdynia, dnia 09 listopada 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1416/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1416/18 Ewa Kąkol-Kulmatycka złożyła wykaz inwentarza po Krystynie Kąkol PESEL 39052405129, zmarłej 30 września 2018 roku, ostatnio zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Chylońskiej 203/46.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sygn. akt VII Co 1112/18

 

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                             Dnia 7 listopada 2018 roku

 

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni

w VII Wydziale Cywilnym Bożena Tukanowicz-Kasicka

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018 roku w Gdyni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela PKO Leasing S.A  z siedzibą w Łodzi

z udziałem dłużnika Ireneusza Strychackiego

 

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika

 

postanawia:

 

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Ireneusza Strychackiego, kuratora w osobie radcy prawnego Janusza Wolny z Kancelarii Radcy Prawnego ul. Gryfa pomorskiego 42A/8 Gdynia , celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym Km 1993/17 prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolantę Tilsa

Sygn. akt VII Co 1426/18

 

Postanowienie

Dnia 05 listopada 2018r.

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni

w VII Wydziale Cywilnym Anna Wleklińska

po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2018 roku w Gdyni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Gminy Miasta Gdyni

z udziałem dłużnika Bartłomieja Szukiełowicza

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika

 

postanawia:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Bartłomieja Szukiełowicza kuratora w osobie aplikanta radcowskiego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku Izabeli Hinz - Olech celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym Km 564/18 prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Iwonę Miotk.

Sygn. akt VII Co 1435/18

 

Postanowienie

Dnia 05 listopada 2018r.

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni

w VII Wydziale Cywilnym Anna Wleklińska

po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2018 roku w Gdyni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Anny Kucharskiej - Benicewicz

z udziałem dłużnika Pawła Karcza

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika

 

postanawia:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Pawła Karcza kuratora w osobie aplikanta radcowskiego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku Izabeli Hinz - Olech celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym Km 2616/18 prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolantę Tilsę.

Sygn. akt VII Co 1359/18

 

Postanowienie

Dnia 05 listopada 2018r.

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni

w VII Wydziale Cywilnym Anna Wleklińska

po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2018 roku w Gdyni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdyni

z udziałem dłużnika Jerzego Zantirasa

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika

 

postanawia:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Jerzego Zantirasa kuratora w osobie aplikanta radcowskiego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku Izabeli Hinz - Olech celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym Km 405/18 prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasza Deresiewicza.

Gdynia, 5 listopada 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1030/18

 

OGŁOSZENIE

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 1030/18:

 1. zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, kwoty 22,22 zł (dwadzieścia dwa złote 22/100) tytułem odszkodowania za nabyty na własność Gminy Miasta Gdyni ½ z 54/10000 udziału   w prawie własności nieruchomości położonej w Gdyni oznaczonej jako obręb Chylonia - 0010 działki nr 1721/1 o pow. 13 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00008839/4, z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu może być wypłacone spadkobiercom Jana Grobelnego po udokumentowaniu ich praw do spadku,
 2. ustanowił dla nieznanych spadkobierców Jana Grobelnego kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Katarzyny Chachulskiej.

 

Wzywa się spadkobierców Jana Grobelnego  do odbioru depozytu.

Gdynia, 31 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1086/18

 

OGŁOSZENIE

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 31października 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 1086/18:

 1. zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, kwoty 119,74 zł (sto dziewiętnaście złotych 74/100) tytułem odszkodowania za nabyty na własność Gminy Miasta Gdyni ½ z 11747/12000000 udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni oznaczonej jako obręb Chylonia- 0010 działki nr 1741/1 o pow. 57 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00009217/5, z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu może być wypłacone spadkobiercom Franciszka Wrońskiego po udokumentowaniu ich praw do spadku,
 2. ustanowił dla nieznanych spadkobierców Franciszka Wrońskiego kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Aleksandry Kankowskiej.

 

Wzywa się spadkobierców Franciszka Wrońskiego do odbioru depozytu.

Gdynia, 31 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1214/18

 

OGŁOSZENIE

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 31 października 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 1214/18:

 1. zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, kwoty 2.096,81 zł (dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 81/100) tytułem odszkodowania za nabyty na własność Gminy Miasta Gdyni udział wynoszący 139/10000 części  w prawie własności nieruchomości położonej w Gdyni oznaczonej jako obręb  0015 Gdynia jako działka nr 120/1 o pow. 121 m2 i nr 124/1 o pow. 97 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00003566/4, z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu może być wypłacone Karolinie Świebodzińskiej i Maciejowi Hołówko bądź ich następcom prawnym po udokumentowaniu ich praw do spadku  ,
 2. ustanowił dla nieznanych Karoliny Świebodzińskiej i Macieja Hołówko kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Eweliny Manista.

Wzywa się Karolinę Świebodzińską i Macieja Hołówko  do odbioru depozytu.

Gdynia, dnia 30 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1396/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1396/18 Marzena Makowska - Bruzdowicz złożyła wykaz inwentarza po Jacku Sebastianie Bruzdowiczu PESEL 52053104972, zmarłym dnia 20 września 2015 roku, którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Szafranowej 18B m. 8.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, 30 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1356/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 30 października 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 1356/18 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 424,31 zł (czterystu dwudziestu czterech i 31/100) złotych jako zobowiązania dłużnika Gminy Miasta Gdynia wobec wierzyciela Aleksandry Kasiewicz wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr 106/2018 z dnia 15.06.2018r., znak PNS.6833.31.2017.JZ.

 

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Aleksandry Kasiewicz kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Marty Denc.

 

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikowi postępowania Aleksandrze Kasiewicz lub jej następcom prawnym, po udokumentowaniu ich praw do spadku.

 

 

Wzywa się wierzyciela Aleksandrę Kasiewicz do odbioru depozytu.

Gdynia, dnia 26 października 2018 roku

Sygn. akt VII Ns 1298/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt VII Ns 1298/18 ,  Justyna Lubińska ,Krystyna Lubińska i Judyta Lubińska złożyła wykaz inwentarza po Tadeuszu Lubińskim  PESEL 62012107353 , zmarłej dnia 08.04.2018 roku, ostatnio stale zamieszkałym  w Gdyni ,
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Gdynia, 24 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1038/18

 

OGŁOSZENIE

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 24 października 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 1038/18:

 1. zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, kwoty 1.191,71 zł (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt jeden złotych  71/100) tytułem odszkodowania za nabyty na własność Gminy Miasta Gdyni udział wynoszący 79/10000 części  w prawie własności nieruchomości położonej w Gdyni oznaczonej jako obręb Grabówek- 0015 działki nr 120/1 o pow. 121 m2 i nr 124/1 o pow. 97 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00003566/4, z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu może być wypłacone spadkobiercom Stefanii Śliwińskiej po udokumentowaniu ich praw do spadku,
 2. ustanowił dla nieznanych spadkobierców Stefanii Śliwińskiej kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Magdaleny Lewickiej.

Wzywa się spadkobierców Stefanii Śliwińskiej do odbioru depozytu.

 

Gdynia, 25.10.2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1326/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 25.10.2018r.  wydanym w sprawie VII Ns 1326/18 zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego:

 1. ośmiu okolicznościowych monet po 2 zł każda,
 2. zerwanego łańcuszka koloru złotego z koralikami koloru perłowego (czterech większych i ośmiu mniejszych),
 3. pierścionka koloru złotego z fioletowym podłużnym oczkiem,

  jako świadczenia pozostawionego w depozycie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przez zmarłą w dniu 22.11.2008r. Eugenię Siewierę PESEL 27031906527, z zastrzeżeniem, że przedmiot depozytu należy wydać spadkobiercom Eugenii Siewiery, o ile tacy się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku lub poświadczonym notarialnie aktem dziedziczenia.

   

  Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanych spadkobierców Eugenii Siewiery kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Aleksandry Polińskiej.

   

   

  Wzywa się spadkobierców Eugenii Siewiery do odbioru depozytu.

Gdynia, dnia 15 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1301/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1301/18 Robert Grzegorz Ostrowski złożył wykaz inwentarza po Januszu Jacku Ostrowskim PESEL 60020905257, zmarłym dnia 15 stycznia 2017 roku, którego ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce znajdowało się w Gdyni przy ulicy Kurpińskiego 11A/9.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, 16 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1193/18

 

OGŁOSZENIE

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 16 października 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 1193/18:

 1. zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Prezydentowi Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat, kwoty 22.986,74 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 74/100) tytułem odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną na podstawie orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 25 czerwca 1956 roku nr S.A.A.II.2/19/53, położoną w Gdyni przy ulicy Bema i Krasickiego, oznaczoną jako dawna działka nr 495/4, k.m. 56 (stare oznaczenie parceli 456/4) o pow. 3656 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW nr 623 jako własność Joanny Tutkowskiej, stanowiącej aktualnie część działki nr 487 o pow. 372 m2 z całości, zapisanej  w księdze wieczystej KW nr GD1Y/00029914/7, część działki nr 489 o pow. 2846 m2 z całości, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GD1Y/00070795/8, część działki nr 490 o pow. 5 m2 z całości, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GD1Y/00008451/0, część działki nr 491 o pow. 97 m2 z całości, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GD1Y/00008166/5, część działki nr 493 o pow. 151 m2 z całości, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GD1Y/00101549/6, część działki nr 514 o pow. 19 m2 z całości, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GD1Y/00092221/4, część działki nr 515 o pow. 84 m2 z całości, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GD1Y/00070795/8, część działki nr 516 o pow. 59 m2 z całości, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GD1Y/00083645/6 oraz część działki nr 521 o pow. 23 m2 z całości, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GD1Y/00101548/9, tj. o łącznej pow. 3656 m2, wszystkie w obrębie 0016 Kamienna Góra, z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu może być wypłacone Frankowi Nicholsonowi bez warunków, bądź jego spadkobiercom po wykazaniu uprawnień do spadku,
 2. ustanowił dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Franka Nicholsona bądź jego spadkobierców, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Katarzyny Zagożdżon-Abramczyk.

Wzywa się Franka Nicholsona bądź jego spadkobierców do odbioru depozytu.

Gdynia, dnia 10 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1227/18

 

OGŁOSZENIE

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1227/18 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 11 września 2018 roku za numerem Repertorium A 2190/2018 przed notariuszem Natalią Bielińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Gdyni, obejmujący złożony przez Agnieszkę Zanisenko wykaz inwentarza po Mirosławie Józefie Zanisenko synu Józefa i Marty PESEL 60122811052, zmarłym dnia 06 marca 2018 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 18 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1302/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1302/18 Alicja Kwidzińska złożyła wykaz inwentarza po Januszu Jacku Ostrowskim PESEL 60020905257, zmarłym dnia 15 stycznia 2017 roku, którego ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce znajdowało się w Gdyni przy ulicy Kurpińskiego 11 A/9.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 10 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1288/18

 

OGŁOSZENIE

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1288/18 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 27 września 2018 roku za numerem Repertorium A 4947/2018 przed notariuszem Adamem Doboszem w Kancelarii Notarialnej w Miastku, obejmujący złożony przez Mateusza Brylowskiego wykaz inwentarza po Krzysztofie Brylowskim synu Gerarda i Gabrieli PESEL 77101701790, zmarłym dnia 24 lipca 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 15 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1353/18

 

OGŁOSZENIE

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1353/18 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 13 sierpnia 2018 roku za numerem Repertorium A 4094/2018 przed notariuszem Danutą Wróbel prowadzącą Kancelarię Notarialną w Toruniu, obejmujący złożony przez Mirosławę Kazimierę Milkowską wykaz inwentarza po Elżbiecie Grażynie Dębskiej, córce Henryka i Stefanii, PESEL 46021900545, zmarłej 05 września 2015 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 139/161.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 28 września 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 959/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 28 września 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 959/18 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Przemysławie Edwardzie Kubańskim PESEL 74060200193, którego zwłoki znaleziono w dniu 16 maja 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Kartuskiej 65A/9, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Ewie Zamiela.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 26 września 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1252/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1252/18 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 28 sierpnia 2018 roku za numerem Repertorium A 4593/2018 przed notariuszem Mirosławem Kuleszą prowadzącym Kancelarię Notarialną w Gdańsku, obejmujący złożony przez Przemysława Łukasza Rozestwińskiego wykaz inwentarza po Zenonie Stanisławie Rozestwińskim synu Jana i Jadwigi PESEL 44112302030, zmarłym dnia 31 maja 2018 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Swarzewskiej 56C/12.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, 27 września 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 495/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 27 września 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 495/18 zezwolił wnioskodawcy Aleksandrowi Gliszczyńskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3,00 zł (trzy złote 00/100) jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową zwykłą w kwocie 3,00 zł ustanowionej na rzecz wierzyciela Wiktorii Czesuła, współobciążającej nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/121045/9 i nr GD1Y/2096/1, ze zrzeczeniem się przez wnioskodawcę uprawnienia do odebrania tej kwoty z powrotem.

Kwotę depozytu należy wydać uczestnikowi postępowania lub jego spadkobiercom, o ile się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia bez specjalnych warunków stwierdzeniem nabycia spadku po Wiktorii Czesuła.

 

Jednocześnie w punkcie 3 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Wiktorii Czesuła bądź jego spadkobierców, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Adrianny Sierzputowskiej.

 

Wzywa się wierzyciela Wiktorii Czesuła bądź jego spadkobierców do odbioru depozytu.

 

OGŁOSZENIE

          „W Sądzie Rejonowym w Gdyni VII Wydziale Cywilnym w sprawie VII Ns 865/17 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Radosława Doriana Sienkiewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Wasilewskim s. Nikodema Wasilewskiego i Joanny z domu Justel, urodzonym w dniu 15 lipca 1943 r. w miejscowości Dobrowlany, ostatnio zamieszkałym w Gdyni przy ul. Zielnej 10 A, zmarłym w dniu 8 sierpnia 2013 r. w Gdyni. W skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze GD1Y/00050301/3. Spadkodawca sporządził testament ustny, którym do spadku powołał wnioskodawcę.

           Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa wszystkich spadkobierców, w szczególności dalszych spadkobierców - rodzeństwo uczestniczki Wandy Czerniewskiej z domu Wasilewskiej córki Józefa, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia 1 października 2018 r. zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Gdynia, 27 sierpnia 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 373/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 373/18 zezwolił wnioskodawcy PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 37.555,75 zł (trzydzieści siedem tysięcy [pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 75/100) tytułem odszkodowania za nieruchomość, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, oznaczoną ewidencyjnie jako działka 222/5 o pow. 0,1018 ha obręb Wielki Kack położnej w gminie m. Gdynia, powstałą w wyniku podziału działki nr 5, objętą decyzją Wojewody Pomorskiego nr WI-X.747.1.2015.OM z dnia 15 kwietnia 2015 roku o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rewitalizacja i modernizacja (budowa, rozbudowa i przebudowa) linii kolejowej tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” – odcinka Kościerzyna-Gdynia linii kolejowej nr 201” w rejonie stacji Gdynia Wielki Kack od km 193,780 do km 195,440, na rzecz Barbary Chojnackiej lub jej następców prawnych.

Jednocześnie ww. postanowieniem ustanowiono dla Barbary Chojnackiej kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Doroty Pobłockiej.

Świadczenie złożone do depozytu należy wypłacić osobie, która wykaże się tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości wydanym przed dniem, w którym decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa stała się ostateczna.

Wzywa się Barbarę Chojancką lub jej nieznanych następców prawnych do odbioru depozytu.

Gdynia, 20 sierpnia 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 600/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 600/18 zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego kwoty 917,56 zł (dziewięćset siedemnaście złotych 56/100), jako świadczenia pozostawionego w depozycie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przez zmarłą w dniu 4 grudnia 2015 roku Marianne Tomczyk PESEL 19100105663 z zastrzeżeniem, że przedmiot depozytu należy wydać spadkobiercom Marianny Tomczyk o ile tacy się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku lub poświadczonym notarialnie aktem dziedziczenia.

 

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanych spadkobierców Marianny Tomczyk kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Beaty Ostrowskiej.

 

Wzywa się spadkobierców Marianny Tomczyk do odbioru depozytu.

Sygn. akt VII Ns 599/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 599/18 zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.254,28 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery złote 28/100), jako świadczenia pozostawionego w depozycie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przez zmarłego w dniu 10 maja 2017 roku Marka Nowickiego PESEL 60060202839 z zastrzeżeniem, że przedmiot depozytu należy wydać spadkobiercom Marka Nowickiego o ile tacy się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku lub poświadczonym notarialnie aktem dziedziczenia.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanych spadkobierców Marka Nowickiego kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Sylwii Stemplewskiej.

Wzywa się spadkobierców Marka Nowickiego do odbioru depozytu.

Gdynia, 20 sierpnia 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 284/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 284//18 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 132,69 zł (sto trzydzieści dwa złote 69/100) jako zobowiązania dłużnika Gildia Gdańska S.A w Gdańsku wobec wierzyciela Jerzego Antkowiak  .

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 284//18 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 132,69 zł (sto trzydzieści dwa złote 69/100) jako zobowiązania dłużnika Gildia Gdańska S.A w Gdańsku wobec wierzyciela Andrzeja Jaworek .

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 284//18 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 132,69 zł (sto trzydzieści dwa złote 69/100) jako zobowiązania dłużnika Gildia Gdańska S.A w Gdańsku wobec wierzyciela Edyty Orłowskiej.

Jednocześnie w punkcie 4 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Jerzego Antkowiak, Andrzeja Jaworek i Edyty Orłowskiej kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Danuty Żebrowskiej.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane uczestnikom postępowania z tym zastrzeżeniem ,że kwota ta może zostać wypłacona uczestnikowi lub jego następcom prawnym , pod warunkiem zgłoszenia się po odbiór tej kwoty z depozytu sądowego i wylegitymowaniu się dokumentem tożsamości oraz- w razie potrzeby –stosownym dokumentem dotyczącym następstwa prawnego.

Wzywa się wierzycieli Jerzego Antkowiak , Andrzeja Jaworek i Edytę Orłowską lub ich następców prawnych  do odbioru depozytu.

Gdynia, 19 czerwca 2018 roku

Sygn. akt VII Ns 514/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

            Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 19 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 514/18 zezwolił wnioskodawcy Locuss Atlantic spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,45 zł (45/100) jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej w dziale IV księgi wieczystej nr GD1Y/00002125/4 hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 0,45 zł ustanowioną na rzecz wierzyciela „Polski Fiat Sp. Akcyjna Oddział w Gdyni, z zastrzeżeniem, że wydanie depozytu ma nastąpić na wniosek i rzecz uprawnionego podmiotu (wierzyciel „Polski Fiat Sp. Akcyjna Oddział w Gdyni albo jego następca prawny), po wykazaniu przez niego tytułu prawnego do wierzytelności.

            Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela, bądź jego następcy prawnego, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Marty Denc.

 

 

Wzywa się wierzyciela „Polski Fiat Sp. Akcyjna Oddział w Gdyni lub jego

                                               następców prawnych do odbioru depozytu.

Gdynia, 19 czerwca 2018 roku

Sygn. akt VII Ns 517/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 19 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 517/18 zezwolił wnioskodawcy Locuss Atlantic spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,50 zł (50/100) jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej w dziale IV księgi wieczystej nr GD1Y/00002125/4 hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 0,50 zł ustanowioną na rzecz wierzyciela „Ubezpieczalnia Społeczna w Gdyni z tymczasową siedzibą w Wejherowie, z zastrzeżeniem, że wydanie depozytu ma nastąpić na wniosek i rzecz uprawnionego podmiotu (wierzyciel „Ubezpieczalnia Społeczna w Gdyni z tymczasową siedzibą w Wejherowie albo jego następca prawny), po wykazaniu przez niego tytułu prawnego do wierzytelności.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela, bądź jego następcy prawnego, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Barbary Pawlak.

 

 

Wzywa się wierzyciela „Ubezpieczalnia Społeczna w Gdyni z tymczasową siedzibą w Wejherowie lub jego następców prawnych do odbioru depozytu.

Gdynia, 19 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 662/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 05 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 662/18 zezwolił wnioskodawcy PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 59.165,35 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 35/100) tytułem odszkodowania przysługującego Marii Smolarczyk za udział wynoszący 38/117 części prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2141/19 o pow. 0,0497 ha i nr 2142 o pow. 0,0298 ha, położonej w gminie M. Gdynia obręb Gdynia (nr 0002), dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona była księga wieczysta nr GD1Y/00001346/2, obecnie oznaczonej odpowiednio jako działki nr 688 i 684, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2010 roku nr WI.I/WW/7045-35/10 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia – Obszar LCS Gdynia od km 25,312 do km 26,830 na terenie stacji Gdynia Chylonia”, z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu należy wypłacić Marii Smolarczyk jako spadkobiercy Józefa Metelskiego, o ile się zgłosi i przedstawi poświadczony notarialnie akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Józefie Metelskim.

 

Jednocześnie ww. postanowieniem ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Marii Smolarczyk kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Katarzyny Zagożdżon-Abramczyk.

 

Wzywa się Marię Smolarczyk do odbioru depozytu.

Gdynia, dnia 29 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 880/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 880/18 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 22 czerwca 2018 roku za numerem Repertorium A 2428/2018 przed notariuszem Agnieszką Oleszczuk-Kowalską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Gdyni, obejmujący złożony przez Stefanię Makowską i Roberta Makowskiego wykaz inwentarza po Marku Wacławie Makowskim synu Artura i Jadwigi PESEL 46050205255, zmarłym dnia 21 października 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Płk. Stanisława Dąbka 231B/14.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sygn. akt VII Ns 823/18

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 19 czerwca 2018 roku

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni

w VII Wydziale Cywilnym: Aneta Kowalewska

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 roku w Gdyni

sprawy wszczętej na skutek złożenia przez Dominikę Cegielską wykazu inwentarza po Rafale Cegielskim

 

zarządza:

ogłosić poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gdyni, o złożeniu wykazu inwentarza po Rafale Cegielskim.

Gdynia, dnia 11 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 755/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 755/18 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Mirosławie Kazimierzu Sielskim PESEL 60030411658, zmarłym dnia 08 września 2006 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 20 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 736/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 736/18 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Zbigniewie Stanisławie Samborskim PESEL 31040602217, zmarłym dnia 26 marca 2014 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Gdynia, dnia 30 maja 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 669/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 30 maja 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 669/18 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Elżbiecie Gruszeckiej-Musiatowicz PESEL 45070705507, zmarłej dnia 03 maja 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Gdynia, dnia 30 kwietnia 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 416/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 416/18 Henryka Czywczyńska złożyła wykaz inwentarza po Kazimierzu Czywczyńskim PESEL 31011801476, zmarłym dnia 17 marca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Strażackiej 12/74.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 28 lutego 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 285/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 285/18 Radosław Pelowski w imieniu którego działają przedstawiciele ustawowi Mirosław Pelowski i Ewa Pelowska złożył wykaz inwentarza po Wiesławie Kowalczyku, zmarłym dnia 01 lutego 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Frezerów 20.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 Gdynia, 19 czerwca 2018 roku

Sygn. akt VII Ns 513/18

 

OGŁOSZENIE

oraz wezwanie do odbioru depozytu

            Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 19 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 513/18 zezwolił wnioskodawcy Locuss Atlantic spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,45 zł (45/100) jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej w dziale IV księgi wieczystej nr GD1Y/00002125/4 hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 0,45 zł ustanowiona na rzecz wierzyciela „Polski Fiat Sp. Akcyjna Oddział w Gdyni, z zastrzeżeniem, że wydanie depozytu ma nastąpić na wniosek i na rzecz uprawnionego podmiotu (wierzyciel „Polski Fiat Sp. Akcyjna Oddział w Gdyni albo jego następca prawny), po wykazaniu przez niego tytułu prawnego do wierzytelności.

            Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela, bądź jego następcy prawnego, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Aleksandry Miksza.

Wzywa się wierzyciela „Polski Fiat Sp. Akcyjna Oddział w Gdyni lub jego

następców prawnych do odbioru depozytu.

Gdynia, 05 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 660/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 05 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 660/18 zezwolił wnioskodawcy PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 59.165,35 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 35/100) tytułem odszkodowania przysługującego Stanisławie Wionczek za udział wynoszący 38/117 części prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2141/19 o pow. 0,0497 ha i nr 2142/19 o pow. 0,0298 ha, położonej w gminie M. Gdynia obręb Gdynia (nr 0002), dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona była księga wieczysta nr GD1Y/00001346/2, obecnie oznaczonej odpowiednio jako działki nr 688 i 684, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2010 roku nr WI.I/WW/7045-35/10 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia – Obszar LCS Gdynia od km 25,312 do km 26,830 na terenie stacji Gdynia Chylonia”, z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu należy wypłacić Stanisławie Wionczek jako spadkobiercy Józefa Metelskiego, o ile się zgłosi i przedstawi poświadczony notarialnie akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Józefie Metelskim.

Jednocześnie ww. postanowieniem ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Stanisławy Wionczek kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Elżbiety Hebel.

Wzywa się Stanisławę Wionczek do odbioru depozytu.

 

Gdynia, 05 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 661/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 05 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 661/18 zezwolił wnioskodawcy PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 3.113,97 zł (trzy tysiące sto trzynaście złotych 97/100) tytułem odszkodowania przysługującego Helenie Poboży za udział wynoszący 2/117 części prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2141/19 o pow. 0,0497 ha i nr 2142/19 o pow. 0,0298 ha, położonej w gminie M. Gdynia obręb Gdynia (nr 0002), dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona była księga wieczysta nr GD1Y/00001346/2, obecnie oznaczonej odpowiednio jako działki nr 688 i 684, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2010 roku nr WI.I/WW/7045-35/10 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia – Obszar LCS Gdynia od km 25,312 do km 26,830 na terenie stacji Gdynia Chylonia”, z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu należy wypłacić Helenie Poboży jako spadkobiercy Józefa Metelskiego, o ile się zgłosi i przedstawi poświadczony notarialnie akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Józefie Metelskim.

Jednocześnie ww. postanowieniem ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Heleny Poboży kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Beaty Gniatczyk.

Wzywa się Helenę Poboży do odbioru depozytu.

Gdynia, 25 maja 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 496/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 25 maja 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 496/18 zezwolił wnioskodawcy Aleksandrowi Gliszczyńskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2,61 zł (dwa złote 61/100) jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową zwykłą w kwocie 2,61 zł ustanowionej na rzecz wierzyciela Leona Kossa, współobciążającej nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/00002096/1 i nr GD1Y/00121045/9, ze zrzeczeniem się przez wnioskodawcę uprawnienia do odebrania tej kwoty z powrotem.

Kwotę depozytu należy wydać uczestnikowi postępowania lub jego spadkobiercom, o ile się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia bez specjalnych warunków stwierdzeniem nabycia spadku po Leonie Kossa.

Jednocześnie w punkcie 3 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Leona Kosa bądź jego spadkobierców, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Katarzyny Zagożdżon-Abramczyk.

Wzywa się wierzyciela Leona Kosa bądź jego spadkobierców do odbioru depozytu.

Gdynia, 08 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 663/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 08 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 663/18 zezwolił wnioskodawcy PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 15.180,58 zł (piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 58/100) tytułem odszkodowania przysługującego Zofii Marii Wionczek (z domu Olszowskiej) za udział wynoszący 1/12 części prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2141/19 o pow. 0,0497 ha i nr 2142/19 o pow. 0,0298 ha, położonej w gminie M. Gdynia obręb Gdynia (nr 0002), dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona była księga wieczysta nr GD1Y/00001346/2, obecnie oznaczonej odpowiednio jako działki nr 688 i 684, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2010 roku nr WI.I/WW/7045-35/10 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia – Obszar LCS Gdynia od km 25,312 do km 26,830 na terenie stacji Gdynia Chylonia”, z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu należy wypłacić spadkobiercom Zofii Marii Wionczek (z domu Olszowskiej) o ile się zgłoszą i przedstawią  poświadczony notarialnie akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej Zofii Marii Wionczek.

Jednocześnie ww. postanowieniem ustanowiono dla nieznanych spadkobierców Zofii Marii Wionczek kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Bożeny Bąchor.

Wzywa się spadkobierców Zofii Marii Wionczek do odbioru depozytu.

Gdynia, 08 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 602/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 08 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 602/18 zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego:

 • kwoty 1.483,71 zł (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy złote 71/100),
 • kwoty 1.000,00 USD (jeden tysiąc dolarów amerykańskich 00/100),
 • dwóch kluczy koloru srebrnego,
 • jednego zegarka koloru złotego na rękę z bransoletką „Perfect”,
 • jednego zegarka koloru złotego na łańcuszku w kształcie serca z kwiatowym elementem jako ozdoba „akcept”,
 • jednego zegarka koloru srebrnego na łańcuszku w kształcie serca z kwiatowym motywem ozdobnym „akcept”,

  jako świadczenia pozostawionego w depozycie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przez zmarłą w dniu 22 listopada 2008 roku Eugenię Siewiera PESEL 27031906527, z zastrzeżeniem, że przedmiot depozytu należy wydać spadkobiercom Eugenii Siewiera o ile tacy się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku lub poświadczonym notarialnie aktem dziedziczenia.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanych spadkobierców Eugenii Siewiera kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Katarzyny Stencel.

Wzywa się spadkobierców Eugenii Siewiera do odbioru depozytu.

Gdynia, 05 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 601/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 05 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 601/18 zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.312,41 zł (jeden tysiąc trzysta dwanaście złotych 41/100), jako świadczenia pozostawionego w depozycie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przez zmarłą w dniu 11 czerwca 2017 roku Teresę Figurską-Olszewską PESEL 49032101725 z zastrzeżeniem, że przedmiot depozytu należy wydać spadkobiercom Teresy Figurskiej-Olszewskiej o ile tacy się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku lub poświadczonym notarialnie aktem dziedziczenia.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanych spadkobierców Teresy Figurskiej-Olszewskiej kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Anny Rohde.

Wzywa się spadkobierców Teresy Figurskiej-Olszewskiej do odbioru depozytu.

Gdynia, 05 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 598/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 05 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 598/18 zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Gdyni na złożenie do depozytu sądowego kwoty 671,24 zł (sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 24/100), jako świadczenia pozostawionego w depozycie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przez zmarłą w dniu 01 lutego 2018 roku Grażynę Lis PESEL 59011616108 z zastrzeżeniem, że przedmiot depozytu należy wydać spadkobiercom Grażyny Lis o ile tacy się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku lub poświadczonym notarialnie aktem dziedziczenia.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanych spadkobierców Grażyny Lis kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Magdaleny Organista.

Wzywa się spadkobierców Grażyny Lis do odbioru depozytu.

Gdynia, 14 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 511/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 30 maja 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 511/18 zezwolił wnioskodawcy Gracjanowi Jakubowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4,00 zł (cztery złote 00/100) jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej w dziale IV księgi wieczystej nr GD1Y/00119174/5 hipoteką przymusową łączną zwykłą w kwocie 4,00 zł ustanowioną na części należącej do Feliksa Bradtke na rzecz wierzyciela Józefa Cfiewolta, współobciążającą nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr 20428, 24364 i GD1Y/00000066/8, z zastrzeżeniem, że kwotę depozytu należy wydać na każde żądanie wierzyciela Józefa Cfiewolta (bądź Giewalta) lub jego następców prawnych po wykazaniu nabycia spadku po zmarłym wierzycielu i w częściach w jakich spadek nabyli.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Józefa Cfiewolta bądź jego następców prawnych, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Moniki Welka.

Wzywa się wierzyciela Cfiewolta (bądź Giewalta) lub jego następców prawnych do odbioru depozytu.

Gdynia, 25 maja 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 394/18

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 25 maja 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 394/18 zezwolił wnioskodawcy Targowisko Hurtowe w Gdyni Drabik spółce jawnej z siedzibą w Gdyni na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.654,60 zł (sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 60/100) jako zobowiązania dłużnika Targowisko Hurtowe w Gdyni Drabik spółki jawnej z siedzibą w Gdyni wobec wierzyciela Stanisława Batka, jako wynagrodzenia byłego wspólnika z tytułu umorzenia ośmiu udziałów w spółce Targowisko Hurtowe w Gdyni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane spadkobiercom Stanisława Batka PESEL 60071611778, syna Zygmunta i Janiny, zmarłego 27 października 2016 roku, po złożeniu przez nich wniosku, do którego załączone zostanie postanowienie właściwego sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ewentualnie akt poświadczenia dziedziczenia oraz postanowienie właściwego sądu o dziale spadku ewentualnie umowny dział spadku, z treści których to dokumentów wynikać będą dane osób spadkobierców i należnej im części spadku.

Jednocześnie w punkcie 2 ww. postanowienia ustanowiono dla nieznanych spadkobierców Stanisława Batka kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Joanny Miotk.

Wzywa się spadkobierców Stanisława Batka do odbioru depozytu.

Sygn. akt VII Ns 724/18

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 724/18  Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po po Bogdanie Oworuszko  PESEL 42011801557, synu Kazimierza i Reginy, zmarłym dnia 06.04.2018 roku w Gdańsku,  ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Krętej 16 , zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 30 kwietnia 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 416/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 416/18 Henryka Czywczyńska złożyła wykaz inwentarza po Kazimierzu Czywczyńskim PESEL 31011801476, zmarłym dnia 17 marca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Strażackiej 12/74.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Gdynia, dnia 17 stycznia 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 40/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 40/18 Andrzej Cybowicz złożył wykaz inwentarza po Dariuszu Cybowiczu PESEL 61042101070, zmarłym dnia 22 listopada 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Gen. Orlicz-Dreszera 26E/3.
 2. Ze złożonymi wykazami inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 29 stycznia 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 127/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 127/18 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 19 stycznia 2018 roku za numerem Repertorium A 130/2018 przed notariuszem Maciejem Marchlewiczem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Gdyni, obejmujący złożony przez Karinę Magdalenę Wierzbowską wykaz inwentarza po Pawle Adrianie Żydaku PESEL 87041200237, zmarłym dnia 29 października 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Aluminiowej 7/2.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk, Kancelaria Komornicza informuje, że w dniu 30 marca 2018 roku (piątek) kancelaria komornicza będzie czynna do godz. 12.00

Sygn. akt VII Ns 230/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 230/18 Agnieszka Zarembska i Krzysztof Czyżewski  złożyli wykaz inwentarza po Ewie Czyżewskiej PESEL 53021301948 , zmarłej dnia 16.11.2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Jastrzębia 13/29.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 18 grudnia 2017 roku

 

 

 

Sygn. akt VII Ns 1228/17

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 30 czerwca roku wydanym w sprawie VII Ns 1228/17 Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Zofii Jadwidze Nowak  PESEL 24051002248 , córce Augustyna i Anieli, zmarłej dnia 25.01.2017 roku w Gdyni ,  ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Legionów 70/5 , zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 14 grudnia 2017 roku

 

 

Sygn. akt VII Ns 1600/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 1. Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1600/17 starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Stefanie Żabińskim PESEL 48033009070, synu Roberta i Krystyny, zmarłego dnia 08 kwietnia 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Gdyni, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztofowi Mówińskiemu
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Gdynia, dnia 19 grudnia 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1945/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1945/17 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 14 grudnia 2017 roku za numerem Repertorium A 4939/2017 przed notariuszem Dominiką Grzywaczewską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Gdyni, obejmujący złożony przez Ewę Małgorzatę Dobrowolską, Monikę Bożenę Dobrowolską i Wojciecha Bogumiła Dobrowolskiego wykaz inwentarza po Barbarze Marii Dobrowolskiej PESEL 69053006043, zmarłej dnia 28 marca 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Adama J. Unruga nr 188.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 12 grudnia 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1903/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1903/17 Sylwia Cibor złożyła wykaz inwentarza po Annie Bemowskiej PESEL 53050409947, zmarłej dnia 16 listopada 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Morskiej 291/50,
 2. Ze złożonymi wykazami inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Alina Siemieniuk - Rassmus, Kancelaria Komornicza informuje, że w dniu 02 stycznia 2018 roku (wtorek) kancelaria komornicza będzie nieczynna.

Gdynia, dnia 30 listopada roku 2017 r.

 

 

 

Sygn. akt VII Ns 1146/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 20 listopada 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1146/17 starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Rafale Capała PESEL 86011303350, synu Przemysława i Marii Hanny, zmarłym dnia 08.11.2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Gdyni,

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 29 listopada 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1635/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1635/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Kazimierzu Bernardzie Morońskim PESEL 57052017793, zmarłym dnia 05 listopada 2006 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Halickiej 36a.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 20 listopada 2017 roku

 

 

 

Sygn. akt VII Ns 1562/17

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 20 listopada 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1562/17 Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Krystianie Konkol  PESEL 53051811659, synu Antoniego i Małgorzaty , zmarłym  dnia 07.05.2007 roku w Bergen (Norwegia)  ,  ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Sandomierskiej 1A/4 , zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 20 października 2016 roku

 

 

 

Sygn. akt VII Ns 2724/16

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 20 października 2016 roku wydanym w sprawie VII Ns 2724/16 starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Janinie Stanisławie Jarosz PESEL 26050803363, córce Czesława i Marii, zmarłej dnia 09.03.2016 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosławowi Buzderewiczowi,

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 22 listopada 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1817/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1817/17 Zofia Babij złożyła dwa wykazy inwentarza po Stefanie Babij PESEL 55090210532, zmarłym dnia 10 września 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Zielonej 11B/7.
 2. Ze złożonymi wykazami inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 15 listopada 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1715/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 15 listopada 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1715/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Adamie Leszku Jakubiec PESEL 59091309013, zmarłym dnia 26 lutego 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 14 listopada 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1751/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1751/17 Marek Aleksiun złożył wykaz inwentarza po Pawle Aleksiunie PESEL 34010200611, zmarłym dnia 07 lipca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Bażyńskiego 26.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 14 listopada 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1473/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 14 listopada 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1473/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Alicji Helenie Rutkowskiej PESEL 46112804901, zmarłej dnia 18 lipca 2009 roku w Gdyni, ostatnio zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Gorczycowej 14B/2.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Gdynia, dnia 24 października 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1223/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 24 października 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1223/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Lechu Pieniążek synu Józefa i Zofii PESEL 53011905813, zmarłym dnia 27 sierpnia 2008 roku na pokładzie statku „Stipe-Tide” na pełnym morzu, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Żuławskiej 19,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

W związku z dużym zainteresowaniem przypominamy, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Pożyczka Gotówkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Tarnowie. Termin zgłaszania wierzytelności upływa w dniu 2 listopada 2017 r.

Wierzytelności należy zgłaszać pod sygnaturą VI GUp 146/17 do Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ.

Przypominamy, że nie zgłoszenie wierzytelności w podanym terminie powoduje utratę możliwości powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Informacja o sposobie zgłaszania wierzytelności: zgłoszenie wierzytelności.pdf

Gdynia, dnia 14 lipca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1199/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1199/17 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 05 lipca 2017 roku za numerem Repertorium A 2463/2017 przed notariuszem w Gdyni Anną Tarasiuk, obejmujący złożony przez Dorotę Jarmuła i Karinę Karolinę Staszewską wykaz inwentarza po Henryku Leonie Staszewskim PESEL 43100107059, zmarłym dnia 11 maja 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Cechowej 30/3.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2017 r..pdf

Adres mailowy służący zgłaszaniu problemów związanych z występowaniem zjawiska mobbingu w sądach powszechnych: antymobbing@ms.gov.pl

Gdynia, dnia 29 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 887/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 887/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Januszu Stanisławie Ciesiółka PESEL 57060501334, zmarłym dnia 29 lutego 2016 roku w Gdyni, ostatnio zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Apollina 34.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 20 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 953/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 953/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Tomaszu Stachowskim PESEL 73061702239, zmarłym dnia 08 grudnia 2009 roku w Rumi, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy mjr. Henryka Sucharskiego 27D/9,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 09 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 999/17

O G Ł O S Z E N I E

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 999/17 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 02 czerwca 2017 roku za numerem Repertorium A 1227/2017 przed notariuszem w Gdyni Maciejem Marchlewiczem, obejmujący złożony przez Marka Macieja Bieniasza, Joannę Martę Lompert i Monikę Agnieszkę Poklękowską wykaz inwentarza po Teresie Wandzie Bieniasz PESEL 50010506564, zmarłej dnia 25 września 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Narcyzowej 7/82.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 09 maja 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 775/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 775/17 Mirosław Czaplewski złożył wykaz inwentarza po Irenie Genowefie Czaplewskiej PESEL 30010301963, zmarłej dnia 27 maja 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Gniewskiej 30/1.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 629/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 629/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Mirosławie Tadeuszu Portasińskim PESEL 61121906516, zmarłym dnia 11 listopada 2012 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 34/24.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, 30 marca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 3227/16

 

O G Ł O S Z E N I E

oraz wezwanie do odbioru depozytu

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni postanowieniem z dnia 30 marca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 3227/16 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 57,87 zł (pięćdziesiąt siedem złotych 87/100) stanowiącej równowartość nadpłaty na rachunku kredytowym uczestniczki Danuty Cwalińskiej (poprzednio Radzikowskiej), prowadzonym przez Vanquis Bank Limited w Bradford (Wielka Brytania).

Jednocześnie postanowieniem z dnia 30 marca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 3227/16 ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Danuty Cwalińskiej (poprzednio Radzikowskiej) kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gdyni Małgorzaty Woźnickiej.

Świadczenie złożone do depozytu może zostać wydane Danucie Cwalińskiej (poprzednio Radzikowskiej), a wydanie nastąpić ma bez warunków.

 

Wzywa się Danutę Cwalińską do odbioru depozytu.

Gdynia, dnia 25 kwietnia 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 517/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 517/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Jerzym Adamie Reiter PESEL 61011405776, zmarłym dnia 19 maja 2010 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Zbożowej 32B/7a,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 30 marca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 565/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 565/17 Krystyna Kołsut oraz Marek Kołsut złożyli wykaz inwentarza po Krzysztofie Arturze Kołsucie PESEL 66092306291, zmarłym dnia 05 kwietnia 2013 roku w Bojanie, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Sępiej 15/20.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 16 marca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 199/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 16 marca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 199/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Adamie Kruczkowskim PESEL 61101907775, zmarłym dnia 11 maja 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Młyńskiej 25/30,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 10 lutego 2017 roku

Sygn. akt VII Ns 2494/16

 

O G Ł O S Z E N I E

 1. Postanowieniem z dnia 10 lutego 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 2494/16 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Michale Kazimierzu Pokrzywińskim PESEL 79030606977, zmarłym dnia 28 listopada 2014 roku w Łężycach, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Opata Hackiego 23/21,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 02 marca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 341/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 341/17 Sebastian Czukiewicz złożył wykaz inwentarza po Tadeuszu Czukiewiczu PESEL 49071501957, zmarłym dnia 17 lutego 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Kruczkowskiego 2A/10.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.