Praca i praktyki

Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni informuje, iż po przeprowadzeniu III etapu konkursu, zakwalifikowane do niego osoby uzyskały następującą łączną liczbę punktów:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Łączna liczba punktów

1

Zdaniukiewicz Małgorzata

48

2

Zawołek Barbara

48

3

Prusza Łukasz

45

4

Kowalska Agnieszka

39,5

5

Kaczor Yuliya

36

6

Hebel Elżbieta

35

7

Żalikowska Karolina

rezygnacja

 

Kandydaci zakwalifikowani do zatrudnienia:

 • Zawołek Barbara
 • Zdaniukiewicz Małgorzata

 

 

Lista rezerwowa:

 • Prusza Łukasz
 • Kowalska Agnieszka
 • Kaczor Yuliya
 • Hebel Elżbieta

   

   

  Gdynia, dnia 03 października 2017 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni informuje, iż do II etapu konkursu w dniu 29 września 2017 roku przystąpiły następujące osoby, uzyskując kolejno liczbę punktów:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Test z zakresu prawa i postępowania karnego

Test z zakresu prawa i postępowania cywilnego

Liczba punktów z kazusu

Łączna liczba punktów

1

Prusza Łukasz

16

17

9

42

2

Zdaniukiewicz Małgorzata

16

15

9

40

3

Zawołek Barbara

15

15

9

39

4

Żalikowska Karolina

13

12

9

34

5

Kowalska Agnieszka

15

12

3,5

30,5

6

Hebel Elżbieta

11

9

9

29

7

Kaczor Yuliya

11

9

9

29

8

Kościelska Joanna

rezygnacja

 

 

 

9

Szatkowski Radosław

nie stawił się

 

 

 

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 03 października 2017 roku, o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni, plac Konstytucji 5,  pokój 236.

 

 

Gdynia, dnia 29 września 2017 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni informuje, iż do konkursu nr 5/17 zgłosiły się następujące osoby:

 1. Bugajska Anna
 2. Hebel Elżbieta
 3. Hewelt Anna
 4. Kaczor Yuliya
 5. Kościelska Joanna
 6. Kowalska Agnieszka
 7. Prusza Łukasz
 8. Szatkowski Radosław
 9. Zawołek Barbara
 10. Zdaniukiewicz Małgorzata
 11. Żalikowska Karolina

  Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu na asystenta sędziego w postaci selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów, komisja konkursowa zakwalifikowała do drugiego etapu następujące osoby:

 1. Hebel Elżbieta
 2. Kaczor Yuliya
 3. Kościelska Joanna
 4. Kowalska Agnieszka
 5. Prusza Łukasz
 6. Szatkowski Radosław
 7. Zawołek Barbara
 8. Zdaniukiewicz Małgorzata
 9. Żalikowska Karolina

  Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku, o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni, plac Konstytucji 5,  pokój 236.

   

Gdynia, dnia 20 września 2017 r.

Sygnatura konkursu: Kd. 112-32/17

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Gdyni

 

Liczba wolnych stanowisk – dwa etaty w wymiarze: 0,7 i 0,75

Termin konkursu: 29 września 2017 roku, godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego
w Gdyni pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia, pok. 236, II piętro.

Termin składania zgłoszeń: od 30 sierpnia  2017 roku  do 12 września 2017 roku

Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
   i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce
 4. ukończyła 24 lata.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu komórkowego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie stiudiów wyższych na kierunku prawo i uzyskanie tytułu zawodowego magistra w Polsce lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. osoby po aplikacji składają oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym adwokackim lub radcowskim,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu
  z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 8. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

Wymagane dokumenty należy składać w wyżej wymienionym terminie w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5,
81-354 Gdynia, pok. 238  ( II Piętro) lub przesłać pocztą (decyduje data stęmpla pocztowego) na adres Sąd Rejonowy w Gdyni, Plac Konstytucji 5 81-354 Gdynia  z dopiskiem „Konkurs nr 5/17”

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni oraz Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 wrzśnia 2017 roku.

Informujęmy, iż nadesłane aplikacje po zakończeniu konkursu można odebrać w pokoju 238 osobiście. Dokumenty osób niezkwalifikowanych, które nie zostaną odebrane osobiście zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

Gdynia, 29 sierpnia 2017 roku.

 

 

Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni informuje, iż po przeprowadzeniu w dniu 30 maja 2017 roku II i III etapu konkursu, zakwalifikowane osoby uzyskały następującą liczbę  punktów:

 

Lp.

Nazwisko i imię

test z zakresu prawa i postępowania karnego

test z zakresu prawa i postępowania cywilnego

Praca pisemna

III etap- rozmowa

Łączna liczba punktów

1

Baradziej Małgorzata

17

10

9

9

45

2

Mamrot Magdalena

15

15

6

8

44

3

Bigott Paulina

13

17

8

5

43

4

Kośmider Michał

11

10

9

8

38

5

Sierakowska Paulina

9

12

8

7

36

6

Gulczyńska Joanna

12

9

2

 

23

7

Lesińska Natalia

8

11

4

 

23

8

Rudnicka-Głuszkowska Ewa

7

10

4

 

21

9

Fischoeder Magdalena

9

8

0

 

17

Do III etapu konkursu, rozmowy kwalifikacyjnej, zostały dopuszczone osoby, które uzyskały łącznie co najmniej 29 punktów z części pisemnej (w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej).

 

Kandydat zakwalifikowany do zatrudnienia:

 • Baradziej Małgorzata

 

Lista rezerwowa:

 • Mamrot Magdalena
 • Bigott Paulina
 • Kośmider Michał
 • Sierakowska Paulina

   

  Gdynia, dnia 30 maja 2017 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni informuje, iż do konkursu nr 3/17 zgłosiły się następujące osoby:

 1. Baradziej Małgorzata
 2. Bieńkowska Daria
 3. Bigott Paulina
 4. Fischoeder Magdalena
 5. Gulczyńska Joanna
 6. Kośmider Michał
 7. Lesińska Natalia
 8. Mamrot Magdalena
 9. Mogiłka Aleksander
 10. Nawocień Magdalena
 11. Rudnicka-Głuszkowska Ewa
 12. Sierakowska Paulina
 13. Skowrońska Paulina
 14. Żalikowska Karolina

  Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu na asystenta sędziego w postaci selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów, komisja konkursowa zakwalifikowała do drugiego etapu następujące osoby:

 1. Baradziej Małgorzata
 2. Bieńkowska Daria
 3. Bigott Paulina
 4. Fischoeder Magdalena
 5. Gulczyńska Joanna
 6. Kośmider Michał
 7. Lesińska Natalia
 8. Mamrot Magdalena
 9. Nawocień Magdalena
 10. Rudnicka-Głuszkowska Ewa
 11. Sierakowska Paulina
 12. Skowrońska Paulina

  Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 30 maja 2017 roku, począwszy od   godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni, plac Konstytucji 5,  pokój 236.

   osoby od nr 1 do nr 6 proszone są o przybycie na godz. 9.00,

  osoby od nr 7 do nr 12    na  godz. 11.00,

Gdynia, dnia 22 maja 2017 r.