ePUAP

Odsłuchaj Wydrukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.270) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 180) możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Gdyni za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Adres skrytki odbiorczej Sądu Rejonowego w Gdyni na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP: /urv3m50r0j/SkrytkaESP

 

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie online".

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego konieczne jest:

  • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – http://epuap.gov.pl
  • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisanie pisma za pomocą profilu zaufanego.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes.

Kwestie dotyczące podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  1. Akceptowalne formaty załączników do dokumentów: DOC, RTF, PDF, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG.
  2. Wielkość wszystkich załączonych dokumentów do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  3. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których zastosowanie ma ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), np. skarg lub wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Pisma procesowe wniesione drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art.126 k.p.c. i art. 119 k.p.k.). W związku z tym pismo winno być złożone w formie papierowej.

Informujemy również, iż Sąd Rejonowy w Gdyni nie dysponuje systemem teleinformatycznym o jakim mowa w   art. 125 § 2¹  k.p.c. Obecnie nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Rejonowego w Gdyni pism procesowych w formie elektronicznej.