Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wydrukuj

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI - SĄD REJONOWY W GDYNI

Zarządzeniem Nr 60/2022-Adm.011-69/22 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Gdyni został wyznaczony koordynator ds. dostępności w Sądzie Rejonowym w Gdyni-  inspektor Oddziału Administracyjnego – Magdalena Sasak
e-mail: sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

tel. 58 76 56 104

Zarządzenie nr 60/2022 o wyznaczeniu koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Gdyni

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI - SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU

Informujemy, iż na podstawie art. 14  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 tekst jednolity) – powołany został Koordynator ​ do spraw dostępności dla obszaru apelacji gdańskiej:

Koordynator ds. dostępności dla obszaru apelacji gdańskiej: Justyna Maj
tel. 58 32-38-534
e-mail: koordynator-zsd@gdansk.sa.gov.pl

Do zadań koordynatora należy:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez sądy;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez sądy, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy;
 • monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Sąd Rejonowy w Gdyni zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się osobom niesłyszącym i słabosłyszącym za pośrednictwem środków wspierających komunikację w postaci:

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SĄD REJONOWY W GDYNI

Sąd Rejonowy w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gdynia.sr.gov.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • nie jest dostępna audiodeskrypcja strony,
 • brak usługi tłumacza migowego.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-06-27
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-28

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Waliński
 • E-mail: it@gdynia.sr.gov.pl
 • Telefon: 58 76 56 339

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, zawiadomienie o przyczynach opóźnienia oraz terminie zapewnienia dostępności powinno nastąpić nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem (zgodnie z art. 18 ust.4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 848)

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowy w Gdyni
 • Adres: pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
 • E-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl
 • Telefon: 58 76 56 104

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

INFORMACJA DOTYCZACA BUDYNKU:

Budynek "A" Sądu Rejonowego w Gdyni przy pl. Konstytucji 5

 • Do budynku A Sądu Rejonowego w Gdyni  prowadzą dwa wejścia: od pl. Konstytucji 5 (przy schodach zainstalowana jest platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych) oraz od strony ul. Jana z Kolna – wejście z podjazdem
 • Ochrona w budynku A znajduje się przy obu wejściach
 • Rekomendowanym wejściem dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest wejście do budynku od strony ul. Jana z Kolna. Wejście wyposażone jest w podjazd dla wózków, bliski dostęp do windy osobowej.
 • Budynek A Sądu Rejonowego w Gdyni wyposażony jest w windę osobową, do której dojazd znajduje się przy wejściu od ul. Jana z Kolna. Winda umiejscowiona jest za bramkami bezpieczeństwa, dojeżdża do II piętra.
 • Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze oraz Czytelnia Akt  znajdują się na wysokim parterze w budynku A, w bezpośredniej bliskości windy osobowej.
 • Do budynków Sądu i wszystkich jego pomieszczeń  przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Posadzka w budynku nie jest antypoślizgowa. Schody posiadają stosowne oznaczenia krawędzi.
 • Wszelkiej informacji odnośnie pomieszczeń, Sal rozpraw, sekretariatów udzielają pracownicy ochrony budynku.
 • Przy wejściu do budynku A od strony ul. Jana z Kolna znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 •  

Budynek Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Podolskiej 21

Treść w trakcie przygotowywania.

 

Z uwagi  na zabytkowy charakter budynku A Sądu Rejonowego w Gdyni przy pl. Konstytucji 5 występują na jego terenie bariery architektoniczne i ograniczenia techniczne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI:

Wniosek o zapewnienie dostępności - informacje ogólne

Wniosek_o_zapewnienie_dostępności_SR Gdynia_WZÓR

Wniosek_o_zapewnienie_dostępności_SR Gdynia_WZÓR.docx

Pliki do pobrania:

Plan działania Sąd Rejonowy Gdynia

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego-stan na 01.01.2021 r.