Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Odsłuchaj Wydrukuj

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Informujemy, iż na podstawie art. 14  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 tekst jednolity) – powołany został Koordynator ​ do spraw dostępności dla obszaru apelacji gdańskiej.

Zarządzeniem Nr 60/2022-Adm.011-69/22 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Gdyni został wyznaczony koordynator ds. dostępności w Sądzie Rejonowym w Gdyni-  inspektor Oddziału Administracyjnego – Magdalena Sasak
e-mail: sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

tel: 58 76 56 104

Zarządzenie nr 60/2022 o wyznaczeniu koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Gdyni

Koordynator ds. dostępności dla obszaru apelacji gdańskiej
tel. 58 76-28-686
e-mail: koordynator-zsd@gdansk.sa.gov.pl

Do zadań koordynatora należy:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez sądy;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez sądy, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy;
 • monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Sąd Rejonowy w Gdyni zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się osobom niesłyszącym i słabosłyszącym za pośrednictwem środków wspierających komunikację w postaci:

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SĄD REJONOWY W GDYNI

Sąd Rejonowy w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gdynia.sr.gov.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, wersja tekstowa, zmiana kontrastu, tekst odczytywalny maszynowo. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Zapewnienie pełnej dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • brak usługi tłumacza migowego.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-06-27
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-27

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Waliński
 • E-mail: it@gdynia.sr.gov.pl
 • Telefon: 58 76 56 339

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, zawiadomienie o przyczynach opóźnienia oraz terminie zapewnienia dostępności powinno nastąpić nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem (zgodnie z art. 18 ust.4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 848)

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowy w Gdyni
 • Adres: pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
 • E-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl
 • Telefon: 58 76 56 104

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Można także żądać udostępnienia informacji o formach alternatywnych.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Procedura składania wniosków, wzór wniosku oraz wzór Informacji o braku dostępności cyfrowej znajduje się w zakładce: Informacje dla osób z niepełnosprawnością (link) po kliknięciu kolejnej zakładki „ Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”

Udogodnienia

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści, takie jak:

 • możliwość zmiany wielkości czcionki
 • możliwość zmiany kontrastu
 • możliwość odsłuchania zamieszczonych informacji po kliknięciu ikonki  
 • możliwość korzystania ze skrótów klawiaturowych
 • możliwość skorzystania z wyszukiwarki

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

INFORMACJA DOTYCZACA BUDYNKU:

Budynek "A" Sądu Rejonowego w Gdyni

Do budynku A Sądu Rejonowego w Gdyni  prowadzą dwa wejścia: od pl. Konstytucji 5 (przy schodach zainstalowana jest platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych) oraz od strony ul. Jana z Kolna – wejście z podjazdem,

 • Przy obu wejściach znajduje się punkt kontrolny obsługiwany przez pracowników ochrony. Kontrola polega na przejściu przez bramkę do wykrywania metali lub na przeszukaniu przy pomocny ręcznego wykrywacza metali,
 • Pracownicy ochrony budynku udzielą wszelkich informacji odnośnie umiejscowienia pomieszczeń, Sal rozpraw, oraz sekretariatów,
 • Rekomendowanym wejściem dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest wejście do budynku od strony ul. Jana z Kolna. Wejście wyposażone jest w podjazd dla wózków, bliski dostęp do windy osobowej oraz toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością, która znajduje się na I piętrze,
 • Od wejścia głównego występuje różnica w poziomach utrudniająca komunikację, dlatego, by dostać się do Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesantów, Czytelni Akt zaleca się osobom z trudnościami w poruszaniu wejście od ulicy Jana z Kolna 55,
 • Budynek A Sądu Rejonowego w Gdyni wyposażony jest w windę osobową, do której dojazd znajduje się przy wejściu od ul. Jana z Kolna. Winda umiejscowiona jest za bramkami bezpieczeństwa, dojeżdża do II piętra,
 • Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze oraz Czytelnia Akt  znajdują się na wysokim parterze w budynku A, w bezpośredniej bliskości windy osobowej,
 • W Biurze Podawczym, Biurze Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt znajdują się stanowiska wyposażone w przenośną pętlę indukcyjną,
 • Czytelnia Akt wyposażona jest w lupę powiększającą dla osób słabowidzących,
 • Do budynków Sądu i wszystkich jego pomieszczeń  przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem lub osobą asystującą,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Posadzka w budynku nie jest antypoślizgowa,
 • Przy wejściu do budynku A od strony ul. Jana z Kolna znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Budynek Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Podolskiej 21

 • Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Gdyni  przy ulicy Podolskiej 21 w Gdyni znajduje się jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Podolskiej, które pozbawione jest barier architektonicznych i znajduje się na parterze, drzwi otwierają się automatycznie,
 • W głównym holu znajduje się punkt kontrolny obsługiwany przez pracowników ochrony. Kontrola polega na przejściu przez bramkę do wykrywania metali lub na przeszukaniu przy pomocny ręcznego wykrywacza metali,
 • Pracownicy ochrony budynku udzielą wszelkich informacji odnośnie umiejscowienia pomieszczeń, Sal rozpraw, oraz sekretariatów,
 • Budynek Sądu Rejonowego w Gdyni wyposażony jest w windę osobową, do której dojazd znajduje się za bramkami bezpieczeństwa,
 • Biuro Podawcze oraz Czytelnia Akt  znajdują się na pierwszym piętrze budynku, w bezpośredniej bliskości windy osobowej,
 • W Biurze Podawczym znajduje się stanowisko wyposażone w przenośną pętlę indukcyjną,
 • Czytelnia Akt wyposażona jest w lupę powiększającą dla osób słabowidzących,
 • Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, znajdują się na jednym poziomie. Posadzka w większej części budynku jest antypoślizgowa,
 • Do budynków Sądu i wszystkich jego pomieszczeń  przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem lub osobą asystującą,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Z uwagi  na zabytkowy charakter budynku A Sądu Rejonowego w Gdyni przy pl. Konstytucji 5 występują na jego terenie bariery architektoniczne i ograniczenia techniczne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

                                                                             Ikona - pies asystujący

 Zasady wejścia na teren Sądu Rejonowego w Gdyni w towarzystwie psa asystującego

 

Wchodząc na teren Sądu Rejonowego w Gdyni z psem asystującym zgłoś jego obecność Ochronie na parterze budynku.

Musisz posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu powinien być umieszczony napis „pies asystujący”.

Nie musisz prowadzić psa asystującego na smyczy ani zakładać mu kagańca.

Przepisy pozwalają wchodzić z psem asystującym do obiektów użyteczności publicznej. Warto jednak pamiętać o tym, że właściciel odpowiada za swojego psa. Zgodnie z art. 20a ust. 3 Ustawy o rehabilitacji, możliwość korzystania z uprawnień nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Odpowiedzialność ta jest pełna i nie zależy od tego, czy dany czyn był zawiniony, czy też nie.

Pamiętaj, że jako właściciel odpowiadasz za swojego psa i ponosisz pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Sądu.

Dla własnego komfortu możesz uprzedzić nas telefonicznie lub mailowo o swojej wizycie. Wtedy będziemy mogli się do niej lepiej przygotować.

 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI:

Wniosek o zapewnienie dostępności - informacje ogólne

Wniosek_o_zapewnienie_dostępności_SR Gdynia_WZÓR

Wniosek_o_zapewnienie_dostępności_SR Gdynia_WZÓR.docx

Pliki do pobrania:

Plan działania Sąd Rejonowy Gdynia

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego-stan na 01.01.2021 r.